KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Bendrasis skyrius

Bendrasis skyrius, tel. (8 343) 68 622 , el. p.bendras@kazluruda.lt

A. Kašinskas, vedėjas 
V.Ambrasienė,vyriausioji specialistė                                                                                                                                                                                           I. Urbė, vyriausioji specialistė (
Vaiko auginimo atostogose)
M. Puodžiukaitis, vyriausiasis specialistas  
J. Banionienė, vyriausioji specialistė - priimamojo sekretorė 
I. Žilionienė, vyriausioji specialistė - savivaldybės kalbos tvarkytoja
L.Rutkauskienė, vyriausioji archyvo specialistė,(Archyvas – Gedimino g. 1, IV aukštas)  
A.Ramanauskas, vairuotojas
A.Jurkša,
vairuotojas  


Bendrojo skyriaus darbuotojų funkcijos >>


Skyriaus uždaviniai:

 • pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus tvarkyti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos dokumentaciją (organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus) ir vykdyti dokumentų rengimo kontrolę;
 • vykdyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymą;
 • vykdyti Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžių, Savivaldybės administracijos pasitarimų organizacinį-techninį aptarnavimą, tvarkyti protokolus ir įforminti priimtus dokumentus;
 • įgyvendinti savivaldybės piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo savivaldybės institucijose tvarką;
 • vykdyti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos veiklos ūkinio ir techninio aptarnavimą;
 • užtikrinti Savivaldybės administracijos informacinių technologijų parko sistemos funkcionavimo funkcijas;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti ir įgyvendinti civilinės saugos, darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijas.

 

Skyriaus funkcijos:
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos (toliau tekste – Administracija) direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • registruoja Savivaldybės tarybos, jos komitetų, Savivaldybės mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus, organizuoja jų išsiuntimą Savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • protokoluoja Savivaldybės tarybos, komitetų ir pagal atskirus pavedimus Savivaldybės mero potvarkiais ir Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų posėdžius;
 • organizuoja Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžių funkcinį-techninį aptarnavimą;
 • vykdo spaudos leidinių Administracijai prenumeratą;
 • organizuoja Administracijos orgtechnikos priežiūrą ir remontą;
 • vykdo Administracijai priklausančių pastatų priežiūrą, užtikrina juose švarą ir tvarką, užtikrina Administracijos pastatų ir patalpų eksploatavimą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus;
 • organizuoja Savivaldybės administracijos turto apsaugą;
 • organizuoja savivaldybės transporto priemonių draudimo įforminimo procedūras, vykdo automobilių kelionės lapų išdavimo ir jų pildymo priežiūros procedūras;
 • organizuoja transporto priemonių remontą, atsarginių dalių įsigijimą, technines apžiūras, vykdo Administracijai priklausančių automobilių naudojimo priežiūrą;
 • laiku ir saugiai nuveža ir parveža nurodytus asmenis, transportuoja įstaigos materialines vertybes;
 • atlieka Administracijos veiklos techninį ir ūkinį aptarnavimą, vykdo materialinių vertybių įsigijimo ir panaudojimo procedūras;
 • užtikrina Administracijos ūkio inventoriaus kaitą, vykdo jo atstatymą ir papildymą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Valstybinės vėliavos ir užsienio šalių vėliavų iškėlimo ir nuleidimo prie Savivaldybės administracijos pastato procedūras;
 • sudaro Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Administracijos dokumentacijos planus, archyvuoja savivaldybės dokumentus, ruošia saugomų dokumentų bylų apyrašus, nuolatinio saugojimo dokumentų bylas perduoda Marijampolės apskrities archyvui;
 • priima saugoti Savivaldybės likviduojamų įmonių ir įstaigų dokumentus;
 • prižiūri savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo procedūras ir archyvo darbą;
 • rengia ir įformina teisės aktų nustatyta tvarka pažymas ir kitus dokumentus nukentėjusių asmenų teisiniam statusui pripažinti;
 • vykdo gautos korespondencijos perdavimą vykdytojams;
 • organizuoja leidimų savivaldybės renginiams ir pramoginiams įrenginiams ir vizų, asmenų draudimo įforminimo, išdavimo procedūras;
 • kaupia ir sistemina Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų dokumentų duomenis, tvarko dokumentų duomenų bazes;
 • organizuoja svečių ir oficialių delegacijų priėmimus, sutarčių pasirašymo ceremonijas;
 • organizuoja ir koordinuoja informacinių technologijų diegimo ir administravimo Administracijoje procedūras;
 • teisės aktų nustatyta tvarka administruoja elektronines sistemas;
 • administruoja Savivaldybės internetinę svetainę;
 • informuoja juridinius ir fizinius asmenis apie darbų saugos norminių aktų reikalavimus pradedant veiklą, konsultuoja darbdavius saugos ir sveikatos darbe klausimais, organizuoja mokymus darbų saugos ir sveikatos klausimais, instruktuoja dirbančiuosius, tiria darbuotojų skundus ir pareiškimus darbų saugos ir sveikatos klausimais;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka praneša apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas atitinkamoms valstybės institucijoms, organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą, dalyvauja jų tyrime, vykdo jų registravimą;
 • užtikrina civilinės saugos deleguotos funkcijos įgyvendinimą savivaldybėje, atlieka ekstremalių situacijų prevencijos veiklą, ekstremalių situacijų atvejais organizuoja avarijų ir katastrofų lokalizavimo, žmonių ir turto gelbėjimo, padarinių šalinimo darbus;
 • koordinuoja Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, gesinančios gaisrus ir atliekančios žmonių ir turto gelbėjimo darbus, veiklą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymus arba atsakymų projektus;
 • organizuoja ir koordinuoja gyventojų priėmimo ir aptarnavimo Administracijoje procedūras, teikia siūlymus Administracijos direktoriui dėl gyventojų aptarnavimo tvarkos tobulinimo;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
 • dalyvauja organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus;
 • dalyvauja rengiant gyventojų apklausas ir kitokias įstatymų numatytas pilietines (gyventojų) iniciatyvas;
 • dalyvauja atliekant gyventojų ir būstų, taip pat kitus visuotinius surašymus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už šių sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą, vykdo Skyriaus parengtų sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • išduoda Skyriuje saugojamų dokumentų kopijas;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia pasiūlymus ir reikalingus duomenis;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir su juo susijusių kitų planų rengimo ir įgyvendinimo procesuose;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • iki nustatyto termino formuoja, tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimo ir papildymo;
 • rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir Skyriaus darbuotojo išbandymo laikotarpiu vertina darbuotojo tarnybinę veiklą;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas, statistikos ir kitus duomenis institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • Skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 


 

 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA