KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS 2020-04-01 POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. ESR-4

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS 2019-03-28 POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. ESR-1

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS 2018-05-23 POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 2

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS 2018-03-27 POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 1


KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai reglamentuoja savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau - Savivaldybės ESK) sudėtį, tikslus, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2.Savivaldybės ESK - iš Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau - Savivaldybė) tarybos narių, valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, turinčių teisę spręsti atstovaujamosios institucijos kompetencijai priskirtus uždavinius, sudaroma nuolatinė komisija, kuri koordinuoja ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą savivaldybės teritorijoje.

3.Pagrindiniai savivaldybės ESK steigimo tikslai - pasirengti greitai ir efektyviai valdyti savivaldybės teritorijoje gresiančią ir (ar) susidariusią ekstremaliąją situaciją bei šalinti jos padarinius savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir naudojant savivaldybėje turimus arba iš kitų savivaldybių gautus materialinius išteklius.

4.Savivaldybės ESK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą.

5.Savivaldybės ESK sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

6.Savivaldybės ESK priimti sprendimai privalomi visoms valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, dalyvaujantiems likviduojant savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.

7.Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

II. SAVIVALDYBĖS ESK FUNKCIJOS

8.Savivaldybės ESK vykdo šias funkcijas:

8.1.ne rečiau kaip kartą per metus aptaria Savivaldybės civilinės saugos būklę, vertina Savivaldybėje esančių Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti;

8.2.svarsto Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

8.3.teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo;

8.4.teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros;

8.5.gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų metu arba esant būtinybei sustiprinti civilinės saugos sistemos parengtį, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;

8.6.teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės gyventojų evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;

8.7.priima sprendimus, reikalingus Savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti;

8.8.teikia visuomenei informaciją apie Savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;

8.9.atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą, teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sušaukimo;

8.10.teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;

8.11.atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civiline saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

III. SAVIVALDYBĖS ESK TEISĖS

9. Savivaldybės ESK, vykdydama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:

9.1.gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją savivaldybės civilinės saugos parengties, pajėgų ir išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais;

9.2.priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;

9.3.teikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremalioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;

9.4.ekstremaliosios situacijos padariniams lokalizuoti ir šalinti, gelbėjimo darbams atlikti panaudoti visas savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius;

9.5.teisės aktų nustatyta tvarka prašyti leidimo panaudoti valstybės rezervo civilinės saugos priemones;

9.6.priimti sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;

9.7.priimti sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.

IV SAVIVALDYBĖS ESK DARBO ORGANIZAVIMAS

10.Savivaldybės ESK darbui vadovauja pirmininkas - savivaldybės administracijos direktorius, kai jo nėra - pirmininko pavaduotojas - Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

11.Savivaldybės ESK pirmininkas, savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai susidarius, sušaukia posėdžius ir organizuoja komisijos darbą. Savivaldybės ESK nariai turi susirinkti nedelsiant, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis kaip galima greičiau arba per Savivaldybės ESK pirmininko nustatytą laiką.

12.Savivaldybės ESK pirmininko nurodymu Savivaldybės ESK telefonu ir (ar) raštu sušaukia Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas.

13.Savivaldybės ESK pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį šaukia Savivaldybės ESK posėdį. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Savivaldybės ESK narių.

14..Savivaldybės ESK sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra savivaldybės ESK pirmininko, kai jo nėra - ESK pirmininko pavaduotojo balsas

15.Savivaldybės ESK sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

16.Savivaldybės ESK nariui negalint dalyvauti posėdyje, į posėdį gali atvykti kitas, jį delegavusios institucijos įgaliotas atstovas.

17.Į savivaldybės ESK posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys.

18.Savivaldybės ESK pirmininkas:

18.1.vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

18.2.šaukia planinius ir neeilinius posėdžius, tvirtina jų darbotvarkes;

18.3.kontroliuoja, kaip savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras vykdo komisijos sprendimus;

18.4.vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

19.Savivaldybės ESK priimtų sprendimų dėl įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20.Savivaldybės ESK posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIS, KONTAKTAI

EilNr.

Pareigos savivaldybės ESK

Vardas, pavardė

Pareigos

Darbo tel. Nr.

1

2

3

4

5

1.

Pirmininkas

Edita Lukoševičienė

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

33 115

2.

Narys

Marius Jakštas

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos PK  viršininkas

95 404

3.

Narys

Algirdas Ledas

VšĮ „Kazlų Rūdos ligoninė" direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

96 061

4.

Narys

Gediminas Gvazdaitis

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamento patarėjas l.e. direktoriaus pareigas

70952

5.

Narys

Algimantas Paplauskas

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Kazlų Rūdos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

26 663

6.

Narys

Rimantas Vokietaitis

VšĮ Kazlų Rūdos PSPC, ūkio dalies vedėjas

 

95 015

7.

Narys

Evaldas Silickas

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas" gyvenamųjų namų ir teritorijų priežiūros baro meistras

95 176

8.

Narys

Giedrius Litvinas

PAGD prie VRM Kauno PGV Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas

65 842

9

Narys

Andrius Kraulėda

NVC prie SAM Marijampolės departamento, Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėjas

83 303

10.

Narys

Renatas Budrys

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninis padalinys, Miško želdinimo ir apsaugos inžinierius

98 923

11.

Narys

Darius Šidlauskas

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" Katilinės ir šilumos tinklų tarnybos vadovo pavaduotojas

8 602 75 222

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA