KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius, tel. (8 343) 95 188, el. p. aps21@kazluruda.lt
Adresas: Vytauto g. 45, LT-69417, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.

V. Pielikis, vedėjas
I. Makarevičienė, vyriausioji specialistė
R. Jankauskienė, vyriausioji specialistė
V. Kazlienė, vyriausioji specialistė
L. Slavėnienė, vyriausioji specialistė
G. Valaitis, vyresnysis specialistas

Žemės ūkio skyriaus darbuotojų funkcijos >>

 


 

 

Skyriaus uždaviniai:

 • formuoti racionalią žemės ūkio plėtojimo strategiją, kuri rinkos ekonomikos sąlygomis užtikrintų konkurencinės produkcijos gamybą;
 • formuoti žemės ūkio gamybos modernizavimo ir tobulesnių technologijų taikymo žemės ūkyje bei sėklininkystės ir gyvulių veislininkystės plėtojimo politiką, taip pat užtikrinti, kad ji būtų įgyvendinta;
 • organizuoti savivaldybėje esančių valstybei priklausančių melioracijos įrenginių techninės būklės priežiūrą, sudaryti sąlygas efektyviai naudoti melioruotas žemes žemės ūkio veiklai;
 • organizuoti Europos Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkiui administravimą;
 • vykdyti valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomos mokesčio apskaičiavimą ir mokesčio surinkimo kontrolę.

Skyrius atlieka šias funkcijas:

 • įgyvendina savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse;
 • organizuoja agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatina ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;
 • sprendžia žemės ūkio klausimus, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoja kaimo plėtrą ir paramą žemės ūkiui bei kaimui, įgyvendina kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, rengia kaimo plėtros programų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, projektus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka juos teikia tvirtinti savivaldybės tarybai bei organizuoja jų įgyvendinimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina kaimo rėmimo ir plėtros programas, finansuojamas iš ES ir valstybės biudžeto; rengia kaimo plėtros programų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, projektus;
 • atlieka iš valstybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas, rengia sprendimų dėl melioracijos ir hidrotechnikos įrengimų eksploatavimo bei dirvų kalkinimo organizavimo projektus ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti;
 • rengia melioracijos vietinių kaimo kelių ir tiltų bei kitų statinių projektavimo užduotis, organizuoja šiuose objektuose remonto ir rekonstrukcijos darbus bei šių darbų techninę priežiūrą ir baigtų darbų priėmimą;
 • organizuoja melioracijos darbų techninę ir autorinę priežiūrą, išduoda technines sąlygas infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje ir kitose vietose projektuoti;
 • nagrinėja piliečių, įmonių bei organizacijų prašymus ir skundus melioracijos klausimais, baudžia kaltus dėl melioracijos įrenginių gadinimo asmenis. Dalyvauja žalos už sugadintus melioracijos ir hidrotechnikos įrenginius išieškojimo procese;
 • organizuoja traktorių, traktorių priekabų, kelių tiesimo mašinų ir kitų savaeigių važiuoklių registraciją bei jų valstybinę techninę priežiūrą;
 • vykdo užsakovo funkcijas, likviduojant kaimo infrastruktūros objektų avarijų pasekmes;
 • organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus reguliavimo sferai priskirtų melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimą;
 • vykdo valstybės ir savivaldybės turto, priskirto Skyriui, apskaitą, organizuoja šio turto priežiūrą bei apsaugą;
 • rengia sprendimų projektus dėl kanopinių žvėrių žemės ūkiui padarytus žalos;
 • organizuoja žemės ūkio valstybinio supirkimo kvotų administravimą;
 • organizuoja tiesioginių išmokų už gyvulius administravimą;
 • organizuoja paramos pagal „Paramos bitininkystės sektoriui priemones“ administravimą;
 • organizuoja paraiškų siuntų perdavimą Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento teritoriniam skyriui (KDTS);
 • organizuoja pieno gamintojų pateiktų paraiškų, deklaracijų bei kitų dokumentų priėmimą, siuntų suformavimą ir perdavimą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) ar NMA;
 • organizuoja skundų, prašymų, tikslinimų ir kitų dokumentų, susijusių su išmokomis nagrinėjimą, siuntų suformavimą ir perdavimą ŽŪIKVC ar NMA;
 • organizuoja žemdirbių mokymus, seminarus bei lauko dienas;
 • užtikriną bendradarbiavimą ir atsiskaitymą su kitais Administracijos skyriais;
 • dalyvauja ES bendrosios Žemės ūkio politikos įgyvendinimo procese;
 • dalyvauja respublikinių ir Savivaldybės žemdirbių švenčių organizaciniame darbe;
 • organizuoja ir praveda žemdirbių susirinkimus (kiekvieną mėnesį);
 • tarpininkauja žemės ūkio veiklos subjektams ir institucijoms administruojant išmokas;
 • organizuoja nuostolių dėl hidrometeorologinių reiškinių patyrusiems žemdirbiams atlyginimą;
 • tikrina, ar žemės ūkio produkcijos pirkėjai, laikydamiesi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, sudaro rašytines žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartis;
 • įgyvendina ūkininkų rėmimo ir kaimo rėmimo lėšomis nutiestų elektros linijų, pastatytų transformatorinių pastočių techninės inventorizacijos, teisinės registracijos ir nepriklausomo vertinimo kompensavimo tvarką;
 • už Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimo kodekso 108 straipsnyje numatytas žemės ir miškų ūkio mašinų techninio eksploatavimo, registravimo, darbų saugos ir valstybinės techninės apžiūros taisyklių pažeidimus pažeidėjus traukia administracinėn atsakomybėn;
 • rengia Skyriaus išlaidų sąmatų vykdymo mėnesines ir ketvirtines ataskaitas;
 • Savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant Skyriaus kompetencijos klausimais kitus Savivaldybės institucijų sprendimų bei potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus raštų projektus;
 • ruošia informaciją apie valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima ir kontroliuoja pasėlių deklaracijas;
 • tvarko ūkininkų ūkinį registrą;
 • vykdo žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • įgyvendina pieno gamybos kvotų sistemos įdiegimą ir administravimą;
 • ruošia savivaldybės vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją Žemės ūkio ministerijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
 • konsultuoja savivaldybės teritorijoje besisteigiančius žemės ūkio kooperatyvus bei melioracijos įrenginių naudotojų bendrijas ir teikia jiems kitą metodinę pagalbą;
 • konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą žemės ūkiui iš valstybės ar ES programų, esant būtinybei teikia pasiūlymus Nacionalinei mokėjimo agentūrai;
 • dirba su GIS programine įranga, spausdina žemės blokų žemėlapių fragmentus;
 • priima ir registruoja paraiškas-deklaracijas ir kitus dokumentus išmokoms už pasėlius gauti;
 • atlieka priimtų dokumentų pirminę patikrą, sudaro bylas, suveda į kompiuterinių duomenų laikmenas ir perduoda į Centrinę duomenų bazę;
 • informuoja pareiškėją apie paraiškos (kitų dokumentų) priėmimo / atmetimo faktą;.
 • siunčia pareiškėjų bylas (dokumentus) į NMA kontrolės departamento teritorinius skyrius;
 • Skyrius bendradarbiauja su žemdirbių savivaldos organais, kaimų bendruomenėmis, Administracijos skyriais;
 • nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • iki nustatyto termino formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • organizuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių agrarinės būklės įvertinimo patikras vietoje;
 • dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • vykdo supaprastintus pirkimus taikant įprastinę komercinę praktiką, ruošia pirkimo
 • sutarčių projektus;
 • vykdo procedūras, susijusias su valstybinės žemės ir vandens telkinių nuomos mokesčio administravimu;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės interneto svetainės priežiūrą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus;
 • Skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA