KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Žodžių sandaros klaidos
 

Klaidos

Galimi klaidų taisymai

2.1.

Svetimi žodžių elementai

 

2.1.1.

-arėja, -erėja – skolintinių daiktavardžių elementai, pvz.:

 
 

batarėja

= batèrija;

 

galanterėja

= galantèrija

 

galerėja

= galèrija

 

loterėja

= lotèrija

 

oranžerėja

= oranžèrija

2.1.2.

-avas, -ava – būdvardžių priesaga (ar baigmuo), pvz.:

 
 

bordavas, -a

= bòrdinis, -ė, vỹšninis, -ė, tam̃siai raudónas, -a

 

dangavas, -a

= dañgiškas, -a, dangaũs spalvõs, mel̃svas, -à, žýdras, -à

 

fioletavas, -a, violetavas, -a

= violètinis, -ė

 

kerzavas, -a: kerzavi

= kerzìniai (bãtai)

 

kremavas, -a

= krèminis, -ė, krèmo spalvõs

 

lelijavas, -a

= lelìjinis, -ė, lelìjų spalvõs

 

morkavas, -a

= mõrkinis, -ė, mõrkų spalvõs

 

pliušavas, -a

= pliušìnis, -ė

 

ružavas, -a

= rõžinis, -ė, raũsvas, -à

 

smėliavas, -a

= smė̃linis, -ė, smė̃lio spalvõs

 

šaliavas, -a

= šãlinis, -ė (apýkaklė)

 

vyšniavas, -a

= vỹšninis, -ė, vỹšnių spalvõs

2.1.3.

-avoti – veiksmažodžių priesaga (ar baigmuo), pvz.:

 
 

baliavoti

= puotáuti, pokyliáuti

 

bėdavoti

= bėdóti, skų́stis

 

dėkavoti

= dėkóti

 

komandavoti

= komandúoti, įsakinė́ti

 

meistravoti

= meistráuti

 

ponavoti

= ponáuti

 

žiemavoti

= žiemóti

2.1.4.

da- (neda-) – priešdėlis, pvz.:

 
 

dabėgti

= pribė́gti, nubė́gti (iki ko nors): Nedabėgo (= Nepribėgo, nenubėgo) iki finišo

 

dadėti

= pridė́ti, (dár) įdė́ti: Dadėk (= Įdėk dar) kelis obuolius, kad krepšys būtų pilnas

 

dadirbti

= baĩgti dìrbti, (dár) padìrbti, išdìrbti: Dadirbsiu (= Išdirbsiu) iki pensijos ir išeisiu

 

daeiti

= 1. prieĩti (ką), nueĩti (iki ko nors): Taip kartu ir daėjome (= priėjome) upę (nuėjome iki upės); 2. su(si)pràsti, susiprotė́ti: Pagaliau man daėjo (= aš supratau, man paaiškėjo)

 

daėsti

= 1. baĩgti ė́sti; pri(si)ė́sti (iki soties): Šuo nedaėdė (= nebaigė ėsti; nepriėdė); 2. įsiė́sti, įkyrė́ti, nusibósti: Visiems jis daėdė (= įsiėdė, įkyrėjo, nusibodo)

 

daleisti

= 1. (pri)léisti: Lankytojai prie ligonių nedaleidžiami (= neleidžiami); 2. léisti atsiràsti, pa(si)darýti: Negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams); 3. sakýti, tar̃ti, manýti: Daleiskim (= Sakykim), tu teisus

 

damokėti

= primokė́ti

 

dapilti

= pripìlti (iki viršaus), (dár) įpìlti, pripìldyti

 

darašyti

= prirašýti

 

dasiekti

= pasíekti

 

dasigauti

= nusigáuti (iki ko nors)

 

dasiprotėti

= susiprotė́ti, susipràsti

 

davesti

= 1. privèsti (prie ribos): Arklį davedė ligi ėdžių (= privedė prie ėdžių); 2. išvèsti (iš kantrýbės, pusiáusvyros): Toks jų elgesys mane visai davedė (= išvedė iš kantrybės, pusiausvyros); 3. baĩgti dìrbti, padarýti: Darbą reikia davesti (= padaryti, pabaigti) iki galo

 

nedakepęs, -usi, nedakeptas, -a

= 1. ne(iš)kẽpęs, -usi, nebaĩgęs, -usi kèpti, pùsžalis, -ė; 2. kváištelėjęs, -usi

 

nedakepėlis, -ė

= nekẽpėlis,-ė, nesubréndėlis, -ė; kvaišẽlis, -ė; nei šióks, nei tóks, nei šiokià, nei tokià

 

nedamuštas, -a

= 1. neprìbaigtas, -à (mušti); 2. kváištelėjęs, -usi

 

nedateklius

= neprìteklius, trū́kumas, stokà; var̃gas, sunkùmas, skur̃das

2.1.5.

-dėjas, -a – daiktavardžių elementas, pvz.:

 
 

geradėjas, -a

= geradarỹs, -ė̃

 

niekadėjas, -a

= niek(a)darỹs, -ė̃, nenáudėlis, -ė, niẽkšas, -ė

 

piktadėjas, -a

= piktadarỹs, -ė̃

2.1.6.

-ikas – skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga, pvz.:

 
 

kubikas

= kùbas, kubẽlis, kubiùkas

 

pufikas

= pùfas, pufiùkas, pam̃psas, pampsiùkas.

2.1.7.

-(in)yčia – daiktavardžių priesaga, pvz.:

 
 

cukrinyčia

= cùkrinė

 

druskinyčia

= drùskinė

 

kiaulinyčia

= kiaulìdė

 

langinyčia

= langìnė

 

pipirnyčia

= pipìrinė

 

rūkinyčia

= (mėsos, žuvų) rūkyklà

 

varpinyčia

= var̃pinė

2.1.8.

-ka, -kė – priesagos (ar baigmenys):

 
 

a) bendrinių daiktavardžių, pvz.:

 
 

čigonka

= čigõnė, čigoniùkė

 

damkė

= (šãškių) damà

 

draugelka

= draugùžė

 

etažerka

= etažèrė, knỹginė

 

giedorka

= giedótoja, giesminiñkė

 

kaimynka

= kaimýnė, kaimynė̃lė

 

kumelka

= kumẽlė, kumélšė, kumélpalaikė

 

mašinka

= mašinė̃lė

 

mergelka

= mergiõtė, mer̃giščia, mergiū́kštė

 

miesčionka

= miesčiónė

 

razinka

= razinà, džiovìnta vỹnuogė

 

sardelka, sardelkė

= sardèlė

 

vagilka

= vagìlė, vagìšė

 

b) asmenvardžių, pvz.:

Birutka (= Birutė, Birutėlė, Biručiukė), Irka (= Irena, Irutė), Gražka, Gražkė (= Gražina, Gražinutė), Vytka, Vycka (= Vytas, Vytelis, Vytukas), Staska(= Stasys, Staselis, Stasiukas)

     

2.2.

Netaisyklingos darybos arba ne savo darybine reikšme vartojami žodžiai su lietuviškais elementais

 

2.2.1.

Būdo prieveiksmiai su -(i)ai, padaryti:

 
 

a) iš būdvardžių su priesaga -inis, -inė, pvz.:

 
 

asmeniniai

= ãsmeniškai

 

besąlyginiai

= besą́lygiškai, be są́lygų, griežtaĩ

 

dvasiniai

= dvãsiškai

 

ekonominiai

= ekonòmiškai

 

eksperimentiniai

= eksperimeñtiškai, eksperimeñtais, bañdymais

 

esminiai

= iš esmė̃s, sàvo esmè; iš tiesų̃, iš tikrų̃jų

 

fiziniai

= fìziškai

 

išoriniai

= išóriškai

 

materialiniai

= materialiaĩ

 

meniniai

= mẽniškai

 

orientaciniai

= apýtikriai; maždaũg

 

plytiniai (raudonas)

= plỹtiškai (raudónas), plỹtų (raudõnio, raudonùmo) spalvõs

 

principiniai

= iš prìncipo

 

psichiniai

= psìchiškai

 

šimtaprocentiniai

= šimtù pròcentų

 

teoriniai

= teòriškai

 

tiesioginiai

= tiesióg(iai)

 

tradiciniai

= tradìciškai, iš tradìcijos, pagal̃ tradìciją

 

vidiniai

= iš vidaũs, vidumì

 

vidutiniai

= vidutìniškai

 

Išimtis: begalìniai

 

b) iš santykinių būdvardžių, turinčių vienaskaitos vyriškosios giminės vardininko galūnę -is, o daugiskaitos naudininko -(i)ams (bejėgis ir pan.), pvz.:

 
 

bejausmiai

= bejaũsmiškai, be jaũsmo

 

bejėgiai

= bejė̃giškai

 

beprasmiai

= beprãsmiškai, be prasmė̃s

 

betiksliai

= betìksliškai, be tìkslo

 

civiliai

= civìliškai

 

dviprasmiai

= dviprãsmiškai

 

vieninteliai (galimas, -a)

= vieniñtelis, -ė (gãlimas, -à)

   

Pastaba. Prieveiksmius su -(i)ai daryti iš tokių kokybinių būdvardžių galima, pvz.: tylutėliai atsiduso, pusdykiai pardavė, pokvailiai atrodo, padalijo apylygiai.

2.2.2.

Daiktavardžiai, žymintys įrankius bei kitas darbo priemones ar tam tikras medžiagas, su priesagomis:

 
 

a) -ėjas, pvz.:

 
 

atskiedėjas

= skiedìklis

 

atskyrėjas

= (tẽpalo) skyrìklis

 

autopakrovėjas

= automobìlinis krautùvas

 

įkrovėjas

= (akumuliãtoriaus) (į)krovìklis

 

išėmėjas

= (dėmių̃) valìklis; (vaĩsių kauliùkų) gliaudìklis

 

išjungėjas

= išjungìklis, jungìklis; jungtùvas

 

išleidėjas

= (nutekamų̃jų vandenų̃) išleistùvas

 

išskyrėjas

= (benzìno, riebalų̃) skirtùvas

 

išspaudėjas (sulčių)

= sulčiãspaudė

 

jungėjas

= jungìklis; jungiamóji mẽdžiaga

 

kasėjas

= (tranšė́jų) kasìklis

 

klojėjas

= (vam̃zdžių) klotùvas

 

nuėmėjas

= (gar̃so) ėmìklis; (vaĩsių) skintùvas

 

nuleidėjas

= (šiùkšlių) nuleistùvas

 

pakėlėjas

= kėlìklis; kéltuvas

 

pakrovėjas

= krautùvas

 

paleidėjas

= (automãtinis) paleidìklis

 

pastūmėjas

= stūmìklis

  

perjungėjas

= pérjungiklis, jungìklis

 

praskiedėjas

= skiedìklis

 

purškėjas

= (trąšų̃) purkštùvas

 

sanpraleidėjas

= sanitãrinė švaryklà

 

skiedėjas

= skiedìklis

 

sugėrėjas

= (kvapų̃) gėrìklis

 

sukėlėjas (putų)

= putõkšlis

 

surinkėjas

= rinkìklis; (óro, vandeñs) rinktùvas

 

sutepėjas

= teptùvas; tepìklis

 

tręšėjas

= (želdinių̃) tręšìklis

 

b) -ovas, pvz.:

 

autoatsakovas

= atsakìklis

 

c) -tojas, pvz.:

 

apšildytojas, apšiltintojas

= šildytùvas; šil̃talas

  

aušintojas

= aũšalas; aušintùvas

 

balintojas

= balìklis, bãlalas

 

baltintojas

= baltìklis, bal̃talas

 

braižytojas

= braižỹklė

 

dalytojas

= (pašarų̃) dalýtuvas, skirstytùvas

 

drėkintojas

= (óro) drėkintùvas

 

formuotojas

= (blòkų) formuotùvas

 

gaivintojas

= (óro) gaivìklis

 

gaudytojas

= (tranų̃) gaudỹklė

 

grąžintojas

= (plaukų̃ spalvõs) gaivìklis

 

greitintojas

= greitintùvas

 

ieškotojas

= (ceñtro) ieškìklis

 

išryškintojas

= (fotogrãfijos) rỹškalas

 

kietintojas

= kietìklis, kiẽtalas

 

maišytojas

= (smė̃lio) maišýtuvas

 

masažuotojas

= masažuõklis

 

minkštintojas

= minkštìklis

 

pagreitintojas

= greitìklis; greitintùvas

 

paskirstytojas

= skirstytùvas; (betòno) skleistùvas; (liepsnõs) sklaidìklis

 

pašalintojas

= (rūdžių̃) valìklis

 

pašildytojas

= šildytùvas

 

prailgintojas

= ilgintùvas (ìlginamasis laĩdas)

 

ryškintojas

= rỹškalas

 

sėsdintojas

= nusodintùvas

 

skirstytojas

= (srovė̃s) skirstìklis, skirstytùvas; (liepsnõs) sklaidìklis

 

standintojas

= standìklis

 

stiprintojas

= (plaukų̃) stiprìklis; stiprintùvas

 

sukietintojas

= kietìklis

 

tirpintojas

= tirpìklis

 

treniruotojas

= treniruõklis

 

užpildytojas

= ùžpildas

 

valytojas

= (dėmių̃) valìklis; (sniẽgo) valýtuvas

 

žadintojas

= (į́tampos) žadintùvas

2.2.3.

Priesagos -inis, -inė būdvardžiai, padaryti iš veikėjus reiškiančių veiksmažodinių daiktavardžių, turinčių priesagas -ėjas, -tojas, pvz.:

 
 

ganytojinis, -ė

= ganýtojo, ganýtojų (pvz., laiškas)

 

gydytojinis, -ė

= gýdytojo, gýdytojų (pvz., drabužiai)

 

mokytojinis, -ė

= mókytojų (pvz., pasitarimas)

 

rašytojinis, -ė

= rašýtojų (pvz., spauda)

 

skaitytojinis, -ė

= skaitýtojų (pvz., klubas)

 

vertėjinis, -ė

= vertė́jo, vertė́jų (pvz., konferencija)

2.2.4.

Būdvardžiai su priesaga -iškas, -iška veikėjo priklausymui kokiai nors kategorijai, ypač tautybei, reikšti

pvz.: švediškieji (= švedų) sportininkai, turkiškieji grobikai (= grobikai turkai), rusiškieji mokslininkai (= rusų mokslininkai; mokslininkai rusai)

2.2.5.

Veiksmažodžiai su priesagomis -inėti, -dinėti ne kartotiniam,o tęstiniam kartiniam veiksmui reikšti

pvz.: Partrenkė mašina, kai pereidinėjau gatvę (= ėjau per gatvę). Tada baiginėjau (= buvau bebaigiąs) institutą. Gydytoja paprašė nusirenginėti (= nusirengti). Dirbtuves reikėtų perkelti į kokią bankrutuojančią ar užsidarinėjančią (= uždaromą) miesto gamyklą. Trečią žaidimo minutę atrodė, kad jau pralaiminėjame (= pralaimime, esame bepralaimį) rungtynes

     

2.3.

Neteiktini sudurtiniai žodžiai

 

2.3.1.

Asmenis reiškiantys priesagos -ietis, -ietė žodžiai, padaryti iš dvižodžių ar keliažodžių gyvenamųjų, darbo vietų, įstaigų, įmonių ar organizacijų pavadinimų

pvz.: naujavilnietis (= Naujosios Vilnios gyventojas), kazlųrūdietis (= Kazlų Rūdos gyventojas, kazlinis), vaiknamietis (= vaikų namų auklėtinis)

2.3.2.

Sudurtiniai sutrauktiniai žodžiai, sudaryti iš vieno ar kelių žodžių pradžios ir paskutinio viso žodžio, pvz.:

 
 

agrochemtarnyba

= agrochèmijos tarnýba

 

dietgydytojas, -a

= (gýdytojas, -a) dietològas, -ė

 

genplanas

= generãlinis plãnas

 

genrangovas

= generãlinis rangõvas

 

medsesuo

= medicìnos sesuõ, gailestìngoji sesuõ

 

politekonomija

= polìtinė ekonòmija

 

vetpunktas

= veterinãrijos pùnktas

 

vyrgydytojas, -a

= vyriáusiasis gýdytojas, vyriáusioji gýdytoja

 

vyrinžinierius

= 1. vyriáusiasis inžiniẽrius, vyriáusioji inžiniẽrė; 2. vyresnỹsis inžiniẽrius, vyresnióji inžiniẽrė

   

Pastaba. Neteiktini ir tokio tipo firmų vardai: „Lietlatstatyba“, „Varėngrybas“ ir pan.


Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA