KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai

Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai

            Klaidos Galimi klaidų taisymai

1.1.1.

adejalas, adijalas

= apklõtas

1.1.2.

aiva

= svaraĩnis

1.1.3.

akuratnas, -a, akurat(n)us, -i

= tvarkìngas, -a, kruopštùs, -ì, padorùs, -ì; gẽras, -à; teisìngas, -a

akuračiai, akuratn(i)ai

= tvarkìngai, kruõpščiai; padõriai*; geraĩ; teisìngai

1.1.4.

apart

= bè, išskýrus; be tõ

1.1.5.

arenda

= núoma

arenduoti

= núomoti(s), iš(si)núomoti

1.1.6.

babina

= rìtė

1.1.7.

bakanas

= kẽpalas

1.1.8.

balėja, balija

= 1. skalbtùvė; 2. praustùvė

1.1.9.

balkis

= sijà

1.1.10.

bantas

= 1. kãspinas; 2. petelìškė (kaklaraištis)

bantuotas, -a

= kaspinúotas, -a

1.1.11.

baranka, baronka

= riestaĩnis

baronkėlė, baronkytė

= 1. riestainiùkas; 2. traškùtis

1.1.12.

barchatas

= aksómas

barchatinis, -ė

= aksomìnis, -ė

1.1.13.

basket(k)ės

= sportùkai, spòrtbačiai; spec. krepšìnio bãtai

1.1.14.

baumkuchenas, bankuchenas

= šakõtis

1.1.15.

benzokolonėlė, benzokolonkė, benzokolonka

= 1. degalìnė; 2. (benzìno) kolonė̃lė

1.1.16.

bevelyti

= bū́ti liñkusiam, -iai, liñkti; plg. 1.1.84.

1.1.17.

biednas, -a

= neturtìngas, -a; skurdùs, -ì

biednai

= neturtìngai, skur̃džiai

biedniokas

= var̃gšas, var̃geta, skur̃džius

biednystė

= var̃gas, skur̃das

biednuomenė

= vargúomenė

1.1.18.

biskis, biskelis, biskutis ...; biškis, biškelis, biškutis ...

= trupùtis, truputė̃lis, trupučiùkas, mažumė̃lis

biskį, biskelį, biskutį ...; biškį, biškelį, biškutį ...

= trupùtį, truputė̃lį, trupučiùką, mažumė̃lį (-ę), bent kíek

1.1.19.

blicas

= blýkstė

blicinterviu

= akìmirkos (trum̃pas) interviù

blicpartija

= žaĩbo pártija

blicturnyras

= žaĩbo turnỹras

1.1.20.

bliūdas

= dubuõ

bliūdelis, bliūdukas

= dubenė̃lis

pusbliūdis

= pùsdubenis

1.1.21.

bliuznyti

= blevỹzgoti, pliaũkšti, nešvánkiai kalbė́ti

1.1.22.

bonka, bonkė

= bùtelis

bonkelė, bonkutė

= buteliùkas

pusbonkis

= pùsbutelis

1.1.23.

bravoras

= 1. (alaũs) daryklà; 2. (spìrito) varyklà

1.1.24.

britva

= 1. skustùvas; 2. (skutìmosi) peiliùkas

britvutė

= (skutìmosi) peiliùkas

1.1.25.

britvonas

= keptùvas

1.1.26.

broma

= 1. tarpùvartė; 2. var̃tai; 3. árka

1.1.27.

broniruoti

= už(si)sakýti (iš añksto), rezervúoti

broniruotė

= (išankstìnis) užsãkymas, rezervãvimas

1.1.28.

brudas

= 1. pur̃vas, nešvarùmai; núosėdos; 2. bjaurùmas, bjaurastìs; bjaurýbė

brudnas, -a

= pur̃vinas, -à; mur̃zinas, -à; nešvarùs, -ì

1.1.29.

brusas

= tãšas

bruselis, brusokas

= tašẽlis

1.1.30.

bukietas

= púokštė

bukietavimas

= spec. rẽtinimas lizdaĩs

1.1.31.

bulka

= bandà; pyrãgas

bulkelė, bulkutė

= bandẽlė, bandùtė

1.1.32.

chrustai, krustai

= žagarė̃liai, ausẽlės

1.1.33.

čecholas

= ùžvalkalas

čecholiukas

= užvalkaliùkas

1.1.34.

čerešnė

= trẽšnė

1.1.35.

daboti

= 1. sáugoti, prižiūrė́ti; 2. žiūrė́ti

pasidaboti

= 1. nusižiūrė́ti; 2. patìkti

1.1.36.

dekis

= užklõtas, ùžtiesalas, plèdas

1.1.37.

dratas

= vielà

dratinis, -ė

= vielìnis, -ė

1.1.38.

ermideris, ermyderis, ermidelis

= 1. triùkšmas; 2. sámbrūzdis, maišatìs

1.1.39.

fara

= žibiñtas

1.1.40.

farforas

= porceliãnas

farforinis, -ė

= porceliãninis, -ė

1.1.41.

frizuoti(s)

= garbiniú́oti(s); garbanóti(s)

frizūra

= šukúosena

1.1.42.

fundyti

= 1. váišinti; 2. dovanóti

1.1.43.

galka, galkė

= (mėsõs) kukùlis

1.1.44.

geska, geskutė

= papetė̃

1.1.45.

grafkė, grapkė, grafkutė

= žiogẽlis; segtùkas

1.1.46.

grimeris, -ė, grimierius, -ė

= grimúotojas, -a

1.1.47.

guzikas

= sagà

1.1.48.

gvintas

= sriẽgis

gvintuoti

= sríegti

1.1.49.

išmiera

žr. 1.1.78.

1.1.50.

(iš)mislyti, (iš)mislinti

= (pra)manýti, tar̃ti; (iš-), (su)galvóti, mąstýti

išmislas

= prãmanas, prasimãnymas

mislis

= mintìs

1.1.51.

kaldra

= añtklodė

1.1.52.

kalnierius

= apýkaklė

1.1.53.

kavoti(s)

= 1. slė̃pti(s); 2. láidoti (nesangr.)

kavon(k)ės

= slėpỹnės, skiniùkas

1.1.54.

kazarma(s)

= kareivìnės

kazarminis, -ė

= kareivìnių

1.1.55.

kelnė

= spec. mentė̃

1.1.56.

kitka

= spec. spùdulas

1.1.57.

klapanas

= 1. vožtùvas; 2. añtkišenis

1.1.58.

kleckai

= kukùliai

kleckienė

= kukuliẽnė

kleckučiai

= kukuliùkai

1.1.59.

knatai

= spec. pùsverpaliai

1.1.60.

knatas

= dãgtis

1.1.61.

knopkė, knopka

= 1. mygtùkas; 2. spraustùkas; 3. smeigtùkas

1.1.62.

kolioti(s)

= plū́sti(s), kõneveikti

1.1.63.

kombikormas

= spec. kombinúotieji pašaraĩ

1.1.64.

konusas

= kū́gis

konusinis, -ė

= kū́ginis, -ė

1.1.65.

košeliena

= šaltíena

1.1.66.

kūdas, -a

= líesas, -à

(su)kūsti

= (su)lýsti, (su)liesė́ti, (su)blõgti

1.1.67.

kurtkė, kurtka

= striùkė

1.1.68.

kvasas

= girà

1.1.69.

kvoldas

= klõstė

kvolduoti

= klóstyti

1.1.70.

lastai

= plaũkmenys

1.1.71.

lystelė

= 1. juostẽlė; spec. leñtjuostė; 2. spec. ilgìnė; 3. spec. príesiuvas

1.1.72.

lištva, lištvelė

= juostẽlė; spec. leñtjuostė

1.1.73.

liukras

= spec. glãjus

1.1.74.

liuosas, -a

= laĩsvas, -à

liuosinti, liuosuoti

= láisvinti

liuosuojantis, -i

= láisvinamas, -a

liuoslaikis

= laisvãlaikis

paliuosuoti

= 1. atléisti (iš darbo); 2. paléisti

pasiliuosuoti

= išeĩti (iš darbo)

1.1.75.

maštabas

= mãstas

1.1.76.

mazolis, mozolis

= núospauda

1.1.77.

mereška

= peltakỹs

mereškuoti

= peltakiúoti

1.1.78.

miera

= 1. dỹdis, nùmeris, matmuõ; 2. mãtas; 3. mãstas, matãvimo írankis

išmiera

= 1. matmuõ; 2. dỹdis, nùmeris

mieruoti(s)

= matúoti(s)

mierkavoti

= matúoti, (nu)táikyti

primierka

= pri(si)matãvimas

1.1.79.

mostis, mostelė

= tẽpalas, tepaliùkas

1.1.80.

mozoti

= tèpti; teplióti, terlióti

1.1.81.

(ne)boti

= (ne)páisyti, (ne)žiūrė́ti

1.1.82.

norka

= audìnė

1.1.83.

papkė

= 1. ãplank(al)as; 2. segtùvas

1.1.84.

(pa)velyti

= 1. léisti; 2. linkė́ti

1.1.85. ,

petruška

= petrãžolė

1.1.86.

planeris

= sklandytùvas

1.1.87.

planka, plankutė

= 1. juostẽlė; 2. spec. príekraštis

1.1.88.

plėmas, plėmė

= dėmė̃

plėmuoti

= dėmė̃ti, palìkti dėmès

1.1.89.

pletkas, pliotkas

= ãpkalbos, pãskalos

pletkininkas, -ė

= liežuváutojas, -a

pletkinti, pletkavoti

= liežuváuti, apkalb(in)ė́ti

1.1.90.

plintusas

= spec. griñdjuostė

1.1.91.

ploščius

= líetpaltis

ploščinis, -ė, ploštinis, -ė

= lietpaltìnis, -ė

1.1.92.

pončka(s), pončkutė

= spùrga

1.1.93.

priča(s)

= alegòrija, alegòrinis pãsakojimas; parãbolė

1.1.94.

priklus, -i

= įkyrùs, -ì; šleikštùs, -ì, bjaurùs, -ì; atgrasùs, -ì

1.1.95.

proba

= mėginỹs, bandinỹs

1.1.96.

prosai

= sóros

1.1.97.

prosas

= lygintùvas

prosyti, prosinti

= lýginti

1.1.98.

prūdas

= kū́dra, tvenkinỹs

1.1.99.

pundas, pundelis, pundulys

= 1. ryšulỹs, -ė̃lis; 2. šū̃snis; glėbỹs

1.1.100.

rasoda

= pasõdai, daigaĩ

1.1.101.

rėdyti(s)

= vil̃kti(s), reñgti(s) (drabùžiais); puõšti(s), dabìnti(s); reñgti, ruõšti

aprėdas, aprėdalas

= ãpdaras, ãpdangalas, drabùžis; dangà

parėdas

= papuošìmas, pãpuošalas; ãpdaras, apsirengìmas; išeigìniai drabùžiai

parėdymas

= 1. pótvarkis; 2. nuródymas

1.1.102.

rubežius

= 1. síena; 2. ribà

rubežiuotis

= ribótis

1.1.103.

rūgoti(s)

= bárti(s), kéikti(s), plū́sti(s), iškalbė́ti

1.1.104.

ružavas, -a

= rõžinis, -ė; raũsvas, -à

1.1.105.

salka

= mansárda

1.1.106.

sasiska, sosiska, sosiskė

= dešrẽlė

1.1.107.

sklepas

= 1. rūsỹs; 2. pùsrūsis

1.1.108.

slaidas

= skaidrė̃

1.1.109.

smakas

= slìbinas

1.1.110.

sortuoti, sortiruoti

= rūšiúoti

1.1.111.

(su)bujoti

= 1. (su)vešė́ti, (su)keróti, tar̃pti; 2. (su)klestė́ti

buinas, -a, buinus, -i

= 1. vešlùs, -ì; iš(si)kerójęs, -usi; 2. riebùs, -ì

1.1.112.

strausas, štrausas

= strùtis

1.1.113.

šlanga(s)

= žarnà

1.1.114.

šlipsas

= kaklãraištis

1.1.115.

šmotas

= gãbalas

1.1.116.

šniūras

= 1. vir̃vė; 2. virvùtė; 3. spec. virvė́laidis

šniūrelis, šniūriukas

= var̃stis, raĩštis, varsčiùkas, raištẽlis

1.1.117.

špaklis, špaklius

= glaĩstas

špakliuoti

= glaistýti

1.1.118.

špalas

= pãbėgis

1.1.119.

špilka, špilkutė

= 1. smeigė̃, smeigẽlė; 2. (plaukų̃) segtùkas

špilkuoti

= 1. smaigýti, badýti; 2. pašiẽpti, ironizúoti

1.1.120.

špricas

= švir̃kštas

špricuoti

= švir̃kšti

1.1.121.

štatas

= valstijà

1.1.122.

štatyvas

= stõvas

1.1.123.

štuka

= 1. víenetas; 2. gãbalas; 3. pókštas, juokaĩ

štukinis, -ė

= 1. vienetìnis, -ė; 2. gabalìnis, -ė

štukorius, -ė

= pókštininkas, -ė, išdáigininkas, -ė; juokdarỹs, -ė̃

1.1.124.

šuleris

= 1. sùkčius, apgavìkas; 2. išdáigininkas

1.1.125.

taimautas, taim-autas

= 1. pértrauka; 2. spec. pertraukė̃lė

1.1.126.

tapkės

= šlepẽtės, šliùrės

1.1.127.

tormozas

= stabdỹs

tormozuoti, tarmozuoti

= stabdỹti

1.1.128.

tomatai

= pomidòrai

1.1.129.

tušinti(s)

= troškìnti(s)

tušintuvas

= troškintùvas

1.1.130.

ukolas

= 1. dū̃ris; 2. injèkcija

1.1.131.

ulioti, uliavoti

= ū̃žti, ū̃žauti; puotáuti

1.1.132.

univermagas

= universãlinė (parduotùvė)

1.1.133.

universamas

= savìtarnos universãlinė (parduotùvė)

1.1.134.

vailokai, veilokai

= veltìniai

1.1.135.

zelcas

= slėgtaĩnis

1.1.136.

zrazai

= suktìniai, vyniótiniai

1.1.137.

zubras

= stum̃bras

zubražolė

= stumbrã̃žolė

zubrovka

= stumbrìnė

1.1.138.

ženyti(s)

= tuõkti(s); vèsti; tekė́ti

ap(si)ženyti

= tuõkti(s); vèsti; (iš)tekė́ti

1.1.139.

žgutas

= var̃žtis; spec. pynė̃

1.1.140.

žiletas

= liemẽnė

1.1.141.

žiletė

= (skutìmosi) peiliùkas

1.1.142.

žilka

= vãlas

1.1.143.

žiurstas

= prijuõstė

1.1.144.

žulikas

= 1. sùkčius, vagìšius; 2. spec. dvìšakis, trìšakis


Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA