KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Švietimo skyrius, tel. (8 343) 68 628, el. p. svietimas@kazluruda.lt

B. Zaveckienė, vedėja
L. Matusevičienė, vyriausioji specialistė
D. Valaitienė, vyriausioji specialistė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų funkcijos >> 


Skyriaus uždaviniai:

 • užtikrinti valstybės ir Savivaldybės švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto, jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;
 • vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymus, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymus, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą;
 • organizuoti, stebėti ir tobulinti Savivaldybės švietimo įstaigų vykdomą vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, vaikų minimalios priežiūros priemonių vykdymą, kultūros įstaigų veiklą;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti ir įgyvendinti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijas.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau tekste - AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (tolia tekste - ŠVIS) informacija, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;
 • rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoja jų įgyvendinimą;
 • teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
 • tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų statistinių duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
 • organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
 • koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;
 • koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
 • organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
 • atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
 • vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės švietimo įstaigose, vertina pasiektus rezultatus ir informuoja apie juos visuomenę, Savivaldybės institucijas;
 • organizuoja Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
 • dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;
 • atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • organizuoja olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas ir kitus renginius, analizuoja jų rezultatus;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • organizuoja gyventojų priėmimą bei jų pareiškimų, raštiškų ir žodinių skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;
 • dalyvauja savivaldybės strateginio plano koregavimo ir įgyvendinimo procese;
 • rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius ir planuoja mokymus;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • atsako už Skyriui nustatytų uždavinių ir pavestų funkcijų vykdymą.

Skyrius pagal savo kompetenciją atlieka šias kultūros funkcijas:

 • teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės kultūros įstaigų metodinę veiklą;
 • koordinuoja kultūros plėtros klausimus Savivaldybės teritorijoje;
 • teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl kultūros programų rėmimo;
 • rūpinasi Savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
 • koordinuoja Savivaldybės meno kolektyvų dalyvavimo procesą respublikinėse šventėse;
 • koordinuoja paraiškų rengimą įvairiems fondams finansinei paramai gauti kultūros srityje;
 • rūpinasi profesionalaus meno sklaida Savivaldybės teritorijoje;
 • dalyvauja rengiant biudžeto projektus kultūros programoms įgyvendinti.
Vykdo valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo savivaldybės teritorijoje kontrolę, prižiūri Valstybinės kalbos įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su valstybinės kalbos vartojimu ir taisyklingumu, įgyvendinimą.


 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA