KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Vyriausiasis specialistas (Jaunimo reikalų koordinatorius)

 

Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius), tel. (8 343) 95 274, el. p. jaunimas@kazluruda.lt

Jaunius Mincevičius, vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)

 


KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) – Jaunius Mincevičius

Pareigybės paskirtis –  Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybė reikalinga valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijai savivaldybėse įgyvendinti.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • išmanyti jaunimo politiką reglamentuojančius teisės aktus, gebėti jais vadovautis ir juos taikyti, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;
 • turėti veiklos jaunimo organizacijose ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;
 • turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
 • turėti bendravimo ir organizacinių įgūdžių, reikalingų bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovais, jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, atlieka šias funkcijas:

 • siekdamas užtikrinti tinkamą jaunimo interesų atstovavimą Savivaldybėje:
  • Savivaldybėje nesant savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, organizuoja visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, viešą susirinkimą, kuriame išrenkami jaunimo atstovai į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą;
  • administruoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, sudaro sąlygas efektyviai ir kokybiškai jos veiklai;
  • dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimu tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus;
  • analizuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį Savivaldybėje;
 • siekdamas užtikrinti faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje:
  • renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
  • inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą;
 • rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas darbo su jaunimu formų plėtrai, įvairovei ir kokybiškai veiklai Savivaldybėje užtikrinti;
 • konsultuoja jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą Savivaldybėje, bei vykdo informacijos apie jaunimo veiklą ir galimybes, taikant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, viešinimą ir sklaidą, konsultuoja su jaunimu dirbančias organizacijas veiklos planavimo klausimais;
 • siekdamas skatinti aktyvią jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, jos plėtrą:
  • inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą bei kontroliuoja finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje įgyvendinimą;
  • kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, šiais klausimais konsultuoja jaunus žmones bei jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
 • siekdamas užtikrinti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą Savivaldybėje, inicijuoja jaunimo informavimo ir konsultavimo taško (-ų) ar centro steigimą bei teikia siūlymus ir rekomendacijas kokybiškai veiklai palaikyti;
 • koordinuoja su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą, kurio trukmė gali būti įvairi, Savivaldybėje;
 • inicijuoja ir dalyvauja rengiant ilgalaikes Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijas, priemonių planus, užtikrina jų įgyvendinimą ir stebėseną savivaldybės teritorijoje;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
 • teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl 5.1-5.9 papunkčiuose nurodomų funkcijų, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginių planų ir jų priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje ir siūlymus dėl socialinių paslaugų jaunimui plėtros savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
 • skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais, sprendžiant jaunimo problemas;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota jaunimo politiką įgyvendinančia institucija ir kitomis institucijomis jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais;
 • siekdamas perimti ir pasidalyti gerosios patirties pavyzdžiais jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais:
  • bendradarbiauja su Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, plėtoja bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis ir kitomis organizacijomis, veikiančiomis jaunimo politikos srityje;
  • inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei patirties, sukauptos įgyvendinant jaunimo politiką Savivaldybėje, perdavimą užsienio šalims;
 • organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais;
 • dalyvauja Europos Sąjungos projektų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, nacionalinių ir tarptautinių programų lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo bei įgyvendinimo procesuose;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
 • rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • vykdo einamosios finansų kontrolės procedūras, atsako už šį procedūrų teisėtumą ir tikslumą;
 • pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją ruošia ir teikia informaciją darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės interneto svetainės priežiūrą, valstybės, savivaldybės ir kitoms institucijoms ir įstaigoms, spaudai informacinius pranešimus, apibendrinimus ir atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
 



 
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA