KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Savivaldybės administracijos nuostatai

 

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 29 d.
sprendimu Nr. TS V(22)-2774

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (toliau tekste - Administracija) yra Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinė įstaiga. Administracija turi viešojo juridinio asmens statusą (kodas - 188777932).
2. Administracijos savininkė yra Kazlų Rūdos savivaldybė (toliau tekste - Savivaldybė), identifikavimo kodas 111105893. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Kazlų Rūdos savivaldybės taryba (toliau tekste - Taryba), kuri tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Administracijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
3. Administracija turi herbinį antspaudą ir blanką su savo pavadinimu ir Kazlų Rūdos savivaldybės herbu bei sąskaitas bankuose. Administracijos struktūriniai padaliniai gali turėti antspaudus ir padalinių blankus. Seniūnijos - Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai (filialai) turi blanką, herbinį antspaudą taip pat gali turėti sąskaitų bankuose.
4. Administracijos veikla neterminuota. Jos įgaliojimai nesusiję su Tarybos įgaliojimų pabaiga.
5. Administracijos buveinės adresas: Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda.
6. Administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniai metais.
7. Administracijos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.
8. Administracija yra paramos gavėja.

II. ADMINISTRACIJOS VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

9 Administracijos veiklos rūšys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
9.1. Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla - kodas 84.11.20;
9.2. Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla - kodas 84.11.30.
10. Administracijos veiklos tikslas - tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas ir organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą gyventojams.
11. Svarbiausi Administracijos uždaviniai, siekiant tikslo, yra užtikrinti:
11.1. gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus;
11.2. veiklos skaidrumą;
11.3. Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą;
11.4. Savivaldybės ir valstybės interesų derinimą;
11.5. bendruomenės ir atskirų Savivaldybės gyventojų interesų derinimą.
12. Administracija, vykdydama uždavinius, atlieka šias funkcijas:
12.1. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina Savivaldybės teritorijoje;
12.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Tarybos sprendimų;
12.3. organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą. Organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
12.4. organizuoja viešųjų paslaugų teikimą;
12.5. atstovauja Savivaldybę Savivaldybės akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų valdymo organuose per įgaliotus Administracijos darbuotojus;
12.6. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus;
12.7. atlieka mero, sekretoriato (jei jis sudaromas), mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Tarybos narių, Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;
12.8. atlieka kitas įstatymais, teisės aktais ir Tarybos sprendimais nustatytas funkcijas.
13. Administracijos funkcijos detalizuojamos ir priskiriamos Administracijos struktūriniams ir struktūriniams teritoriniams padaliniams - seniūnijoms (filialams) šių padalinių nuostatuose.

III. ADMINISTRACIJOS TEISĖS

14. Administracija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
14.1. gauti iš Savivaldybės institucijų ir kitų įstaigų ir organizacijų duomenis bei informaciją Administracijos kompetencijos klausimais, savo kompetencijos klausimais kreiptis į valstybės institucijas bei įstaigas;
14.2. inicijuoti darbo grupių, komisijų sudarymą Savivaldybės institucijų teisės aktams rengti ir kitiems klausimams, susijusiems su Administracijos veikla, nagrinėti ir rengti;
14.3. sudaryti sutartis ir susitarimus.
15. Administracija turi ir kitų teisės aktų ir Savivaldybės institucijų sprendimų jai suteiktų teisių.

IV. ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

16. Administracija yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai - seniūnijos (filialai). Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių Administracijos direktoriaus siūlymu Savivaldybės mero teikimu tvirtina Taryba.
17. Administracijos struktūrinių padalinių, struktūrinių teritorinių padalinių - seniūnijų (filialų) kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą nustato padalinių nuostatai, darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai.
18. Administracijos direktorius yra Administracijos vadovas - įstaigos vadovas, pavaldus Tarybai, atskaitingas Tarybai ir Savivaldybės merui.
19. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas Savivaldybės mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
20. Tarybos sprendimu gali būti steigiama Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė. Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
21. Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.
22. Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Taryba.
23. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, teisės aktais nustatytas Administracijos direktoriaus pareigas, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas. Jeigu Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė nesteigiama, Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, jo pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos teisės aktų nustatyta tvarka pavedamos atlikti kitam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui.
24. Tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui už tarnybinius nusižengimus skiria Taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama Savivaldybės mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo tarnybinius nusižengimus ir vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Administracijos direktorius:
25.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
25.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių - seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais - Savivaldybės gyventojams ir kitiems Savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
25.3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių ir struktūrinių teritorinių padalinių - seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina Administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;
25.4. administruoja asignavimus, Tarybos skirtus Administracijai;
25.5. Tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;
25.6. užtikrina įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą;
25.7. tvirtina Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, neviršydamas Tarybos nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičiaus;
25.8. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, atlieka kitas Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
25.9. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;
25.10. atstovauja ar įgalioja Administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teismuose, valstybės institucijose, santykiuose su fiziniais ir / ar juridiniais asmenimis;
25.11. sudaro laikinąsias ar nuolatines darbo grupes, komisijas Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, Savivaldybės tarybos sprendimams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti;
25.12. pasirašo arba įgalioja kitus pasirašyti Administracijos vardu sudaromas sutartis ir susitarimus;
25.13. Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka pasirašo arba tvarkos apraše nustatytais atvejai įgalioja kitą asmenį pasirašyti sutartis ir susitarimus, sudaromus Savivaldybės vardu;
25.14. organizuoja Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;
25.15. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Tarybai ir Savivaldybės merui;
25.16. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja Savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;
25.17. teikia Savivaldybės merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;
25.18. tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;
25.19. teikia tvirtinti Tarybai Savivaldybės bendrąjį planą ar Savivaldybės dalių bendruosius planus;
25.20. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja Savivaldybės bendrojo plano arba Savivaldybės dalių bendrųjų planų ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;
25.21. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;
25.22. organizuoja Savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų Savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą;
25.23. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei Tarybos sprendimais jam pavestas funkcijas.
26. Administracijos direktorius jam įstatymų nustatytus ir Tarybos perduotus įgaliojimus, išskyrus šių Nuostatų 25.4 ir 25.5 papunkčiuose nustatytus įgaliojimus, turi teisę, kiek ji neapribota Tarybos sprendimu, pavesti vykdyti Administracijos direktoriaus pavaduotojui. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atsiskaito Administracijos direktoriui, o prireikus - ir Tarybai.
27. Administracijos struktūriniams padaliniams vadovauja vedėjai, o struktūriniams teritoriniams padaliniams - seniūnijoms (filialams) - seniūnai (toliau tekste - Padalinių vadovai).
28. Savivaldybėje sudaromas Administracijos direktoriaus rezervas, kurio dydį kasmet nustato Taryba, tvirtindamas Savivaldybės biudžetą. Administracijos direktorius rezervo lėšas skirsto Administracijos direktorius.
29. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali būti Savivaldybės, kurioje jie dirba, Tarybos nariais.
30. Kai Savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas yra pavaldūs ir atskaitingi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotiniui.

V. ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

31. Administracijos struktūrinių padalinių, struktūrinių teritorinių padalinių (toliau tekste - Administracijos padaliniai) veiklą reguliuoja Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Administracijos padalinių nuostatai, Administracijos darbo tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių aprašymai.
32. Administracijos padaliniai palaiko tarpusavio ryšius taip, kad galėtų objektyviai vykdytis savo funkcijas, t.y. teikia vieni kitiems informaciją, reikalingą bet kurio padalinio funkcijoms tinkamai atlikti, bendros ar atskiros kompetencijos sprendimų projektams parengti ar Savivaldybės institucijų sprendimams įgyvendinti.
33. Administracijos darbuotojai pagal savo kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus. Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengėjai yra atsakingi už parengtų dokumentų projektų pagrįstumą, pateiktų dokumentų ir kitos medžiagos tikrumą, atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams, dokumentų rengimo taisyklėms.
34. Administracijos padaliniai pagal savo kompetenciją prižiūri ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, inicijuoja jų pakeitimus ar pripažinimą netekusiais galios, jei nenurodytas kitas vykdytojas.
35. Asmenų prašymai nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjamo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, o skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais. Savivaldybės tarybos narių paklausimai nagrinėjami Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.
36. Už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. ADMINISTRACIJOS LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMAS IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

37. Administracija finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Savivaldybės biudžeto lėšos yra naudojamos tik Savivaldybės funkcijoms: Tarybos ar Administracijos patvirtintiems Savivaldybės planavimo dokumentams įgyvendinti, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.
38. Administracijos lėšų šaltiniai:
38.1. Savivaldybės biudžeto lėšos;
38.2. valstybės biudžeto lėšos;
38.3. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
38.4. lėšos gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
38.5. pagal įstatymus ir kitus teisės aktus iš mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų gaunami Savivaldybių biudžeto piniginiai ištekliai;
38.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
39. Administracija turtą (ilgalaikį materialų, nematerialų, finansinį, trumpalaikį materialų) valdo, naudoja ir disponuoja juo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Tarybos sprendimų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
40. Administracijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Vidaus auditą atlieka Administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

VII. ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

41. Tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius Tarybos sprendime nurodytu laiku, dalyvaujant Savivaldybės merui, turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Tarybos įgaliotam asmeniui.
42. Perduodant reikalus turi būti surašomas Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas (toliau tekste - Aktas). Akte turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, struktūrą, etatus ir personalą, Savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas bei organizacijas, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, Savivaldybės turto ir archyvo būklę, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su Savivaldybe bei Tarybos sprendimų, mero potvarkių vykdymą ir kitą būtiną informaciją.
43. Aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais Akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas Aktą.
44. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos Bendrajame skyriuje, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti Akto kopiją.
45. Administracijos padalinių reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja Administracijos padalinių nuostatai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Administracija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
47. Informacija apie Administracijos veiklą, kurią remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, pateikiama interneto svetainėje www.kazluruda.lt
48. Šiuose Nuostatuose neaptarti Administracijos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
49. Jei pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys Administracijos veiklą, ir jei aukštesnės galios teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip, nei šie Nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.
50. Administracijos nuostatus tvirtina, keičia, pripažįsta netekusiais galios Taryba.

____________

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA