KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Antanavo seniūnija

Antanavo seniūnija, Sūduvos g. 1, LT-69367 Antanavo kaimas, tel./faks. (8 343) 90 413

Artūras Urbonas, seniūnas
Virginija Zigmantaitė, vyresnioji specialistė (0,5 etato) 
Virginija Zigmantaitė, vyresnioji specialistė (0,25 etato)
Virginija Brazinskaitė,
specialistė socialiniam darbui

Antanavo seniūnijos darbuotojų funkcijos >>

 


 ANTANAVO SENIŪNIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) administracijos Antanavo seniūnija (toliau tekste - Seniūnija) yra Savivaldybės administracijos (toliau - Administracijos) struktūrinis teritorinis padalinys (filialas), veikiantis jai priskirtoje Savivaldybės teritorijos dalyje.
2. Seniūnijos veiklą reglamentuoja Administracijos direktoriaus patvirtinti šie nuostatai, veikla organizuojama pagal Seniūnijos metinį veiklos planą. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais. Seniūnijos veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto ir kitų įstatymuose nustatytų lėšų.
3. Seniūnijos vadovas yra seniūnas, kurį į pareigas priima ir atleidžia Administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais.
4. Seniūnija turi herbinius antspaudus su valstybės herbu ir su Savivaldybės herbu ir šiuos antspaudus naudoja teisės aktų nustatyta tvarka.

II. SENIŪNIJOS FUNKCIJOS

5. Seniūnija:
5.1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
5.2. Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Administracijos direktoriui;
5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti;
5.4. pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
5.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinat gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
5.6. dalyvauja organizuojant Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje viešuosius darbus;
5.7. dalyvauja vykdant Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę, organizuoja visuomenei naudingą veiklą;
5.8. dalyvauja įvertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
5.9. pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją dalyvauja vykdant vaikų teisių apsaugą ir darbą su socialinės rizikos šeimomis;
5.10. renka ir Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;
5.11. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero rinkimus ir referendumus;
5.12. dalyvauja organizuojant Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
5.13. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje civilinę saugą;
5.14. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
5.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos vietos veiklos grupių ir vietos plėtros strategijas;
5.16. dalyvauja organizuojant Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sporto ir kultūros renginius;
5.17. teisės aktų nustatyta tvarka Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
5.18. pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus, rengia sutarčių projektus ir kontroliuoja jų vykdymą;
5.19. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus;
5.20. Administracijos direktoriui teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia Seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti Seniūnijos seniūnaičių sueigoje, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu Seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
5.21. teisės aktų nustatyta tvarka šaukia seniūnaičių ar Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Administracijos direktoriui;
5.22. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje, ne rečiau kaip kartą per metus teikia Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Administracijos direktoriui;
5.23.pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tiria administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir atlieka kitus su administracinių nusižengimų teisena susijusius veiksmus;
5.24.pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymus arba atsakymų projektus;
5.25. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti Seniūnijai priskirtoje teritorijoje, kontroliuoja prekybą Seniūnijos viešose vietose;
5.26. pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą. Dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais klausimais susiję klausimai;
5.27. pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją atlieka kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams Seniūnijai priskirtoje teritorijoje;
5.28. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais deleguotas funkcijas.

III. SENIŪNIJOS DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Seniūno ir Seniūnijos darbuotojų kompetencija, funkcijos nustatytos jų pareigybių aprašymuose, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.
7. Seniūno ir Seniūnijos darbuotojų teisinius santykius, darbo užmokesčio jiems mokėjimo, kasmetinių atostogų suteikimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei Valstybės tarnybos įstatymas.

IV. SENIŪNIJOS VEIKLOS KONTROLĖ, ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

8. Seniūnijos veiklą kontroliuoja Administracijos direktorius ir kitos institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Seniūnas ir kiti Seniūnijos darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka asmeniškai atsakingi už jų parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų pagrįstumą, duomenų ir kitos medžiagos teisingumą, priskirtų funkcijų, nustatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą atlikimą.
10. Seniūnas ir kiti Seniūnijos darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka asmeniškai atsako už Administracijos darbo tvarkos ir etikos taisyklių laikymąsi.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Seniūnijos darbuotojai, pažeidę šių nuostatų reikalavimus, padarę kitus nusižengimus savo kaip Seniūnijos darbuotojų veikloje, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Seniūnijos turto, reikalų ir dokumentacijos perdavimo tvarka nustatyta Seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymuose.

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA