KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės
 


MOKESČIŲ LENGVATŲ SVARSTYMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Justinas Kazla, mero pavaduotojas.

Nariai:  

  • Audrius Ašmenskas, Tarybos narys;
  • Asta Čepienė, Tarybos narė;
  • Daiva Juknevičienė, Tarybos narė;
  • Mantas Varaška, Tarybos narys.

 

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2013 m. lapkričio 27 d.
sprendimu Nr. TS IV(32)-2002

  

SAVIVALDYBĖS MOKESČIŲ LENGVATŲ SVARSTYMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Šiais veiklos nuostatais nustatoma Savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisijos (toliau - Komisija) darbo tvarka.
2.Komisiją sudaro ir jos sudėtį tvirtina Kazlų Rūdos savivaldybės taryba jos kadencijos laikotarpiui.
3.Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Mokesčių lengvatų svarstymo ir teikimo pagal atskirus prašymus tvarkos aprašu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

4.Komisija vykdo šias funkcijas:
4.1.nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto, paveldimo turto mokesčių,  valstybės rinkliavų  lengvatų suteikimo;
4.2.nagrinėja Kazlų Rūdos savivaldybės administruojamo valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimus, jų susidarymo priežastis;
4.3.teikia Savivaldybės tarybai išvadas rengiamiems Tarybos sprendimų projektams 4.1, 4.2 punktuose nurodytais atvejais.

III. KOMISIJOS TEISĖS

5.Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
5.1.gauti iš fizinių ir juridinių asmenų bei administracijos padalinių papildomą informaciją, reikalingus dokumentus;
5.2.prireikus kviesti į Komisijos posėdį pareiškėją ar jo atstovą bei savivaldybės administracijos darbuotojus;
5.3.dėl neaiškumų situaciją patikrinti vietoje: nuvykti į pareiškėjo namus - surašyti buities tyrimo aktą, ar įmonę - surašyti patikrinimo aktą.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

6.Komisijos posėdžiai šaukiami pagal poreikį.
7.Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas. Jeigu jo nėra, pirmininko pareigas laikinai eina vienas iš Komisijos narių, už kurį balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių.
8.Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, privalo pranešti Komisijos pirmininkui.
9.Komisijos pirmininkas:
9.1.organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;
9.2.veikia Komisijos vardu ir jai atstovauja;
9.3.šaukia Komisijos posėdžius, tvirtina posėdžių darbotvarkę, pirmininkauja posėdžiams, pasirašo Komisijos vardu siunčiamus dokumentus.
10.Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdis.
11.Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko, o jam nesant, Komisijos posėdžiui pirmininkaujančiojo komisijos nario balsas. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.
12.Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, jam nesant, Komisijos posėdžiui pirmininkaujantis komisijos narys. Komisijos protokole turi būti pateikta motyvuota išvada -  siūlymas Savivaldybės tarybai dėl prašymo tenkinimo ar netenkinimo. Komisijos išvada yra patariamojo pobūdžio.
13. Savivaldybės administracijos dalyvavimas Komisijos darbe:
13.1. Komisijos posėdžius protokoluoja Bendrojo skyriaus specialistas;
13.2. Komisijos darbui reikiamus dokumentus rengia padaliniai pagal savo kompetenciją;
13.3.Vadovaudamasis Komisijos išvada, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus rengia Finansų skyriaus darbuotojas.

___________________

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA