KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)

Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas), tel. (8 343) 68 623, el. p. gydytojas@kazluruda.lt

V. Sendžikienė, vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) (Vaiko auginimo atostogose)
I. Gudynaitė,
vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

 


 
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 • Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) – INGA GUDYNAITĖ, VAIDA SENDŽIKIENĖ(Vaiko auginimo atostogose)

Pareigybės tikslas -  Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) pareigybė reikalinga įgyvendinti Savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, derinti Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, įgyvendinant sveikatos programas, organizuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, sanitarinę priežiūrą.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą, įgyvendinimą ir pareigybei nustatytų tiesioginių funkcijų vykdymą;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje. Administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas.
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, sveikatos politiką, sveikatos teisę, sveikatos ekonomiką, sveikatos priežiūros vadybą, dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

 • Savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
 • organizuoja Savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant;
 • nuolat analizuoja Savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
 • pagal kompetenciją vykdo Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
 • organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;
 • koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į Savivaldybės sveikatinimo veiklą;
 • koordinuoja Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;
 • vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:
  • lėšų Savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;
  • dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje Savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;
  • kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;
 • pagal kompetenciją prižiūri, ar Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
 • pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;
 • pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;
 • rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
 • nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti Savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;
 • įgyvendina triukšmo prevenciją ir valstybinį triukšmo valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl vyriausiojo specialisto (savivaldybės gydytojo) pareigybės aprašymo atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia informaciją Savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, Savivaldybės interneto svetainės priežiūrą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją pateikia Savivaldybės administracijos archyvo darbuotojui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo ir kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA