KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Žemės ūkio technikos registravimas

Paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio technikos registravimas

Paslauga skirta

Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims

Paslaugos teikėjas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Registruoti traktorius, savaeiges žemės ūkio ir kitas savaeiges mašinas, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabas ir puspriekabes, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis ir dokumentus apie registro objektus

Tikslinės grupės

Ūkininkai
Juridiniai asmenys
Transporto priemonių savininkai

Kategorija

Žemės ūkis

Paslaugos aprašymas

Registro tvarkymo įstaigos - valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau Centras) ir savivaldybės administracija. Jos yra registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojos.
Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabos (toliau traktoriai) registruojami pagal nuostatus, patvirtintus LR Vyriausybės 2006 m. kovo14 d. nutarimu Nr. 247 (Žin., 2006, Nr. 31-1080), bei pagal registravimo taisykles patvirtintas LR žemės ūkio ministro 2006 m.spalio 02 d. įsakymu Nr. 3D - 384.
Registro tvarkymo įstaiga - savivaldybės administracija atlieka šias funkcijas:

 • priima iš registro duomenų teikėjų traktoriams registruoti reikalingus dokumentus, Registravimo taisyklių nustatyta tvarka tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir traktorių techninius bei eksploatacinius duomenis;
 • formuoja ir įrašo į registro duomenų bazę registro duomenis, išduoda registracijos liudijimus ir valstybinio numerio ženklus;
 • taiso registre padarytas klaidas, apie pakeitimus praneša duomenų teikėjams, prireikus keičia anksčiau išduotus registracijos liudijimus;
 • tvarko registro duomenų teikėjų traktoriams registruoti pateiktus dokumentus;
 • nurodo registre duomenis apie atliktų techninių apžiūrų datas;
 • konsultuoja registro duomenų teikėjus ir kitus asmenis įregistravimo į registrą klausimais.

Registro tvarkymo įstaiga - savivaldybės administracija privalo užtikrinti, kad:

 • registravimo procedūra vyktų šių Nuostatų ir Registravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais;
 • į registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad registro duomenys atitiktų traktoriams registruoti pateiktų dokumentų duomenis;
 • neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys būtų ištaisyti, o pasikeitę - atnaujinti arba papildyti;
 • administracinės, organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės atitiktų registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus.

Registro tvarkymo įstaiga - savivaldybės administracija turi teisę:

 • reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad traktoriams registruoti pateikti duomenys būtų tinkamai pateikti ir atitiktų susijusių registrų duomenis;
 • skirti registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustatoma, kad traktoriams registruoti pateikti duomenys netikslūs arba dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Procedūros aprašymas

Traktoriai įregistruojami registre iki jų eksploatavimo pradžios.
Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą (jį rašytine forma pildo savivaldybės darbuotojas, pasirašo pareiškėjas) ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose.
Savivaldybės administracija turi įregistruoti traktorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo.
Registruojant traktorių, kartu su registravimo prašymu pateikiami:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
 • ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas;
 • dokumentai, patvirtinantieji traktoriaus nuosavybės faktą (pirkimo pardavimo sutartis, sąskaita - faktūra, PVM sąskaita -faktūra, priėmimo perdavimo aktas);
 • įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas;
 • įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio mašiną pateikiama atitikties deklaracija;
 • pateikiamas transporto priemonės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.

Priėmusi sprendimą įregistruoti traktorių, savivaldybės administracija registravimo taisyklių nustatyta tvarka suteikia traktoriui valstybinio numerio ženklą (jį įrašo į ženklų registracijos žurnalą), suformuoja registro duomenis ir įrašo juos į registro duomenų bazę.
Kiekvienam traktoriui, kuris pirmą kartą registruojamas Lietuvoje suteikiamas 10 simbolių identifikavimo kodas; jis nekeičiamas.
Identifikavimo kodą traktoriui suteikia Centras.
Traktorius laikomas įregistruotu, kai yra savivaldybės administracijos priimtas sprendimas jį įregistruoti, registre įrašyti jo duomenys, suteiktas identifikavimo kodas ir išduotas registracijos liudijimas (registracijos liudijimas užregistruojamas žurnale).
Traktorių įregistruoti arba tvarkyti jo registro duomenis atsisakoma, kai:

 • nepateikiami registravimo taisyklėse nurodyti traktoriui įregistruoti reikalingi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, turi taisymo ar klastojimo žymių;
 • traktoriaus tapatumo numeris suklastotas ar sugadintas;
 • taikomi apribojimai, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka registracija negalima.

Kai atsisakoma įregistruoti traktorių ir tvarkyti jo duomenis, savivaldybės administracija nurodo atsisakymo priežastį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo apie tai raštu informuoja registro duomenų teikėją.
Paslauga yra mokama.
Valstybinė rinkliava mokama į VMI sąskaitą:
Nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas 53058 pagal LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio15 d. nutarimo Nr. 1458 dydžius.

Traktoriaus įregistravimas - 13,00 Eur (Žin. 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2003, Nr. 61-2796; 2004, Nr. 107-3989; 2006, Nr. 72-2715).

Formos ir nuorodos

Prašymas registruoti  

Nuorodos į dokumentus

LR ŽŪM ministro įsakymas „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“

LRV nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“

Kontaktinė informacija

Viktoras Zaveckas
Žemės ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas
Kazlų Rūda, Vytauto g. 45,  7 kab.
Tel. (8 343) 95 110
El. p.  viktoras.zaveckas@kazluruda.lt

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema
Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA