KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius, tel. (8 343) 68 627, el. p. teise@kazluruda.lt

R. Liaudinskas, vyriausiasis specialistas

E. Žalenekaitė, vyriausioji specialistė

A. Kairaitienė, vyriausioji specialistė

 

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų funkcijos >>


 Skyriaus uždaviniai ir funkcijos


Skyriaus uždaviniai:

 • siekti užtikrinti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų atitiktį galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
 • organizuoti ir teikti valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą Savivaldybės gyventojams;
 • pagal įgaliojimus atstovauti ir ginti Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose ir kitose teisėtvarkos institucijose;
 • koordinuoti viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą Savivaldybės administracijoje, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos, mažinti pirkimų organizavimo išlaidas;
 • užtikrinti Savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais;
 • administruoti Administracijos ir teisės aktais savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų/įmonių vykdomus viešuosius pirkimus;
 • didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką Savivaldybės administracijoje, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • pagal atskirus įgaliojimus atstovauja Savivaldybei, Administracijai teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose; rengia procesinius ir kitus  dokumentus teismui;
 • analizuoja ir apibendrina bylų nagrinėjimo teisme rezultatus; informuoja Savivaldybės merą, Administracijos direktorių, Administracijos padalinius apie pasibaigusius teismo procesus, įsiteisėjusius teismo sprendimus ir teikia siūlymus dėl jų vykdymo;
 • rengia prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo, pagal atskirus įgaliojimus atstovauja Savivaldybės interesams vykdymo procese;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia teikimus ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo;
 • remdamasis kitų rengėjų nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir duomenimis tikrina ir derina Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, Savivaldybės institucijų sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir pastabas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja su Skyriaus funkcijomis susijusius juridinių ar fizinių asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus ar pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas dėl atsakymų rengimo;
 • nagrinėja Skyriui nukreiptus teisėtvarkos institucijų, Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje, kontrolės institucijų teikimus, išvadas bei sprendimus ir teikia pasiūlymus Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui;
 • organizuoja ir teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą Savivaldybės gyventojams ir atlieka kitus su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos organizavimu ir teikimu susijusius veiksmus;
 • vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Administracijoje;
 • užtikrina Administracijos vykdomų teisės aktų nustatyta tvarka viešųjų pirkimų procedūrų funkcionavimą, administravimą, organizavimą ir koordinavimą:
 • rengia Administracijos dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, teikia juos tvirtinti Administracijos direktoriui;
 • pagal Administracijos darbuotojų pateiktą informaciją dėl numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, nustato būsimų prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertes, rengia Administracijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planą, teikia jį tvirtinti Administracijos direktoriui, nustatyta tvarka skelbia planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savivaldybės tinklalapyje;
 • organizuoja Administracijos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos (toliau tekste - Komisija) posėdžius ir užtikrina, kad Komisijos posėdžiai vyktų nustatytu laiku ir tinkamai;
 • užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų paskelbta apie viešąjį pirkimą, kai skelbimas apie viešąjį pirkimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra privalomas;
 • teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms, Administracijos vadovams vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės norminių aktų reikalavimais;
 • rengia ir teikia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka numatytus skelbimus, ataskaitas bei kitus dokumentus;
 • administruoja Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) ir Administracijos viešųjų pirkimų sistemą (EcoCost);
 • rengia viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių projektus;
 • koordinuoja bei organizuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų projektų, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektų, pranešimų tiekėjams projektų, rengimą;
 • organizuoja tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą;
 • konsultuoja Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;
 • rengia ir teikia atsakingam darbuotojui informaciją savivaldybės interneto svetainės skyriui „Viešieji pirkimai";
 • vykdo viešųjų pirkimų atitikties teisės aktams priežiūrą.
 • tvarko pirkimų verčių apskaitą;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie Administracijos atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus bei padarytas klaidas, jų priežastis ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą, atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų;
 • tvrtina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir Skyriaus darbuotojo išbandymo laikotarpiu - darbuotojo tarnybinę veiklą;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas, statistinius ir kitus reikalingus duomenis  institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą, vykdo Skyriaus parengtų sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo procese;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja Skyriui nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus ir prašymus;
 • formuoja, tvarko Skyriaus dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateikia  juos įstaigos archyvui;
 • konsultuoja Savivaldybės merą, jo pavaduotoją, Administracijos direktorių, jo pavaduotoją, Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su Savivaldybės institucijų įgyvendinamomis funkcijomis;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimo ir papildymo;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus vedėjo ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą Administracijos darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.
Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA