KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Buhalterinės apskaitos skyrius

Buhalterinės apskaitos skyrius, tel. (8 343) 68 621, el. p. buhalterija@kazluruda.lt

E. Jankauskas, vedėjas - vyriausiasis buhalteris

R. Bielskuvienė, vyresnioji buhalterė

I. Razmirskienė, vyresnioji buhalterė

O. Kajokienė,  vyresnioji buhalterė

D. Masteikaitė, vyriausioji specialistė

Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojų funkcijos >>


 

Skyriaus uždaviniai:

 • tvarkyti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, struktūrinių teritorinių padalinių-seniūnijų veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialieji ir finansiniai ištekliai;
 • užtikrinti ataskaitinių duomenų tikslumą ir atskaitomybės laiku pateikimą mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybės institucijoms. 

Skyriaus funkcijos:

 • priima ir kontroliuoja apskaitos dokumentaciją, gautą iš Savivaldybės administracijos darbuotojų;
 • skaičiuoja Savivaldybės administracijos ir kitų Savivaldybės darbuotojų darbo užmokestį, mokėjimus į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įstaigą, užpildo atlyginimų žiniaraščius;
 • dalyvauja materialiųjų vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, veda jų apskaitą, tikrina jų nurašymo teisingumą;
 • vykdo piniginių lėšų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų ir kitų materialiųjų vertybių gavimo ir panaudojimo apskaitą;
 • atlieka atsiskaitymų susijusių su mokėtinomis ir gautinomis Savivaldybės biudžeto lėšomis apskaitą;
 • tvarko Savivaldybės administracijos pavedimų, lėšų gautų už paslaugas ir kitų lėšų apskaitą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinius;
 • vykdo Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų apskaitą pagal finansavimo šaltinius ir funkcinę klasifikaciją, sudaro balansą ir kitus ataskaitinius dokumentus;
 • kontroliuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio įplaukas į savivaldybės surenkamąsias sąskaitas ir vykdo jų perdavimą į savivaldybės iždą;
 • vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimą galiojančių norminių teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pagal atitinkamai patvirtintus ir pasirašytus apskaitos dokumentus perveda darbuotojams ir kitiems asmenims darbo užmokestį, socialines ir kitas priklausančias pinigines išmokas į jų asmenines sąskaitas banke;
 • užtikrinant nenutrūkstamą Skyriaus procedūrų eigą rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • tikrina moksleivių nemokamo vežiojimo ir keleivių lengvatinio vežimo savivaldybės teritorijoje sąskaitų išrašymo teisingumą pagal pateiktas pažymas ir važiavusių mokinių bilietų šakneles;
 • išrašo ir pateikia sąskaitas įstaigoms pagal sudarytas sutartis;
 • darbuotojų prašymu išduoda pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, išskaičiuotus mokesčius;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, rengia programas, teikia Savivaldybės administracijos asignavimų poreikį;
 • pagal priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo, planavimo bei koregavimo procese;
 • teikia atsakingiems asmenims reikalingus duomenis lėšų poreikui valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskaičiuoti;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • vykdo išankstinę ir paskesniąją finansų kontrolę;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • iki nustatyto termino formuoja, tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas bylas pagal bylų dokumentacijos planą.
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir Skyriaus darbuotojo išbandymo laikotarpiu vertina darbuotojo tarnybinę veiklą;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas, statistinius ir kitus reikalingus duomenis institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • Skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius įstaigos vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

 


 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA