KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Antanavo seniūnijos darbuotojų funkcijos

 ANTANAVO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Antanavo seniūnijos seniūnas - ARTŪRAS URBONAS 

Pareigybės tikslas – Seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga administruoti Seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, padėti Savivaldybės institucijoms bei administracijos struktūriniams padaliniams įgyvendinti jų kompetencijai priskirtas funkcijas bei kontroliuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą Seniūnijos teritorijoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendro darbo patirtį;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą ir pareigybei nustatytų funkcijų vykdymą;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas, kontroliuoja jų vykdymo eigą, informuoja apie tai Administracijos direktorių;
 • kontroliuoja ir užtikrina Seniūnijos darbuotojų pareigų vykdymą, organizuoja Seniūnijos dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą;
 • užtikrindamas nenutrūkstamą Seniūnijos vykdomų procedūrų eigą, prireikus rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 • atlieka Seniūnijos vidaus administravimą;
 • administruoja Seniūnijai skirtus asignavimus;
 • rengia Seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti Seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su Savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą; ne rečiau kaip kartą per metus teikia Seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Administracijos direktoriui;
 • Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją sudaro sutartis ir rūpinasi jų vykdymu;
 • išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams teisės aktų nustatyta tvarka nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese;
 • registruoja mirtis, išduoda leidimus laidoti; 7.11.Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, dalyvauja Komisijai nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas; vykdo Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Savivaldybės tarybos nustatytų taisyklių, už kurių pažeidimą nustatyta administracinė atsakomybė, laikymosi priežiūrą;
 • kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • pagal kompetenciją išduoda leidimus prekiauti seniūnijos teritorijoje, nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
 • organizuoja Seniūnijai priskirtų teritorijų ir kapinių priežiūrą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo. Teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos Seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;
 • šaukia Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir Valstybės institucijų pareigūnais;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą Seniūnijos valstybės tarnautoją;
 • apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Administracijos direktoriui. Konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir Valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
 • pagal Seniūnijai priskirtą veiklos kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės
 • aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Seniūnijos nuostatų bei darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų bei rengia Seniūnijos veiklos nuostatų, Seniūnijos seniūno ir kitų Seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • organizuoja Seniūnijos archyvo saugojimą, tvarkymą ir savalaikį jo perdavimą galutiniam saugojimui;
 • nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
 • padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
 • pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus. Apie pastebėtus smurto prieš vaiką ir vaiko nepriežiūros atvejus nedelsiant informuoja Administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių bei telkia socialinius partnerius vaikų socialinėms ir edukacinėms problemoms spręsti;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose ir pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
 • dalyvauja kuriant gyvenamųjų vietovių bendruomenes;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą,
 • padeda išaiškinti jų mokymo poreikius;
 • pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas, statistinius duomenis institucijoms ir įstaigoms;
 • organizuoja duomenų, reikalingų mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, rinkimą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos Administracijos direktoriui. Nustačius, kad seniūnijos teritorijoje gyvena 7–18 metų vaikai, nelankantys mokyklos, raštu informuoja Administracijos Švietimo skyrių;
 • nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus, konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei Valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
 • vykdo vietinių rinkliavų rinkimą;
 • dalyvauja organizuojant socialinės paramos teikimą;
 • kartu su kitomis Savivaldybės institucijomis teikia pasiūlymus Seniūnijos teritorijoje, rengiant ir įgyvendinant prevencines priemones, organizuojant gyventojų gelbėjimą nuo katastrofų, stichinių nelaimių, epidemijų, užkrečiamų ligų, likviduojant jų padarinius;
 • pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, ekologinių, kaimo plėtros, gyventojų užimtumo ir kitas programas;
 • organizuoja paraiškų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo priėmimą, žemės ūkio valdų duomenų atnaujinimą;
 • organizuoja Seniūnijos darbą, atsako už padalinio veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją - strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą;
 • pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Seniūnijos veiklą Administracijos darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • Administracijos direktoriaus sprendimu kitos seniūnijos seniūno nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruotės laikotarpiu ir kt.) atlieka tos seniūnijos seniūnui priskirtas funkcijas;
 • pareigybės kompetencijos klausimais vykdo kitus su Seniūnijos funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.


 ANTANAVO SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Antanavo seniūnijos vyresnioji specialistė – VIRGINIJA ZIGMANTAITĖ(0.5 etato)
 I. PAREIGYBĖ

1. Antanavo seniūnijos (toliau tekste - Seniūnija) vyresnysis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, Seniūnijos veiklą, ir šiuo pareigybės aprašymu;
3.3. žinoti Savivaldybės administracijos padalinių sudėtį, valdymo struktūrą ir principus;
3.4. mokėti taktiškai bendrauti su interesantais;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo tarnybinę veiklą, kaupti, apibendrinti informaciją, rengti dokumentų projektus;
3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;
4.2.tvarko Seniūnijos gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, ją registruoja, pateikia Seniūnijos seniūnui ir su jo rezoliucija atiduoda vykdytojams, rengia dokumentų projektus Seniūnijos veiklos klausimais;
4.3.sudaro Seniūnijos bylų dokumentacijos planą, tvarko nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas ir iki nustatyto termino pateikia jas įstaigos archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;
4.4.registruoja gautus gyventojų skundus, prašymus, pareiškimus ir kitus dokumentus;
4.5.Seniūnijos seniūno pavedimu rengia raštų ir kitų dokumentų Seniūnijos veiklos klausimais projektus;
4.6.kaupia, sistemina visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą informaciją apie Seniūnijos ir vietos bendruomenių veiklą;
4.7.pildo Seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
4.8. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis, išduoda pažymas;
4.9.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją bendradarbiauja su Migracijos tarnyba, Registrų centru bei kitomis institucijomis;
4.10.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo, organizuoja statistinių duomenų rinkimą ir jų pateikimą atitinkamos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka
4.11. teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir teikia Seniūnijos seniūnui dokumentaciją notarinių veiksmų atlikimui ir civilinės būklės aktų registracijai;
4.12.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo ir kitus Seniūnijos seniūno pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Seniūnijos seniūnui.


ANTANAVO SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Antanavo seniūnijos vyresnioji specialistė – VIRGINIJA ZIGMANTAITĖ(0.25 etato) 
I. PAREIGYBĖ

1.Antanavo seniūnijos (toliau tekste - Seniūnija) vyresnysis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei nustatytų funkcijų vykdymą;
3.3. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.4. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant pareigybei nustatytas funkcijas;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas, Žemės ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo ir Seniūnijos seniūno pavedimus ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2. priima paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, atlieka pirminį patikrinimą, tvarko, registruoja dokumentų priėmimo žurnaluose bei informacinėje sistemoje;
4.3. suveda paraiškas į elektronines laikmenas ir pareiškėjų bylas perduoda Skyriui. Vykdo kitus veiksmus, būtinus užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų administravimą Seniūnijoje;
4.4. informuoja žemės ūkio subjektus apie paraiškų priėmimo terminus;
4.5. registruoja/atnaujina žemės ūkio ir kaimo valdas, konsultuoja, padeda pildyti formas, jas surenka ir pristato Skyriui;
4.6. informuoja pareiškėjus apie klaidingų duomenų pateikimą paraiškose;
4.7. teikia informaciją Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;
4.8. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus į juos;
4.9. surenka duomenis iš ūkininkų apie jų derlių ir pagal galiojančius teisės aktus rengia parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių savaitines/ketvirtines ataskaitas;
4.10. esant būtinybei, vykdo kitas pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, kurios yra priskirtos Skyriaus kompetencijai;
4.11. Seniūnijos seniūno pavedimu, suderinus su Skyriaus vedėju, atlieka ir kitas funkcijas;
4.12.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo, Seniūnijos seniūno vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus Seniūnijos seniūnui ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


ANTANAVO SENIŪNIJOS SPECIALISTO SOCIALINIAM DARBUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Antanavo seniūnijos specialistė socialiniam darbui – VIRGINIJA BRAZINSKAITĖ
I.TIKSLAS

1.Antanavo seniūnijos (toliau - Seniūnija) specialistas socialiniam darbui. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį;
3.2.turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį darbą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.4. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.5. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant pareigybei nustatytas funkcijas;
3.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
4.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos (toliau tekste - Administracija) direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2.organizuoja socialinį darbą, vykdydamas prevencinę socialinę veiklą bei bendrai veiklai telkdamas kitus specialistus ir bendruomenę;
4.3.surenka informaciją apie būtinybę asmeniui ar šeimai gauti pagalbą bei inicijuoja šios pagalbos teikimą;
4.4.teikia gyventojams informaciją ir konsultacijas socialinės, materialinės paramos ir šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo, paramos mokiniams, socialinių paslaugų klausimais;
4.5.priima asmenų prašymus-paraiškas bendrosioms ir specialiosioms paslaugoms gauti ir teikia juos Administracijos Socialinės paramos ir priežiūros skyriui (toliau tekste - Skyrius);
4.6.lanko Seniūnijos nepasiturinčius, senyvo amžiaus vienišus, neįgalius, socialinės rizikos asmenis, socialiai remtinas šeimas. Ruošia ir teikia Skyriui duomenis ir siūlymus dėl paramos ar paslaugų skyrimo šiems asmenims;
4.7. nustato socialinių paslaugų poreikį asmeniui, dirba prevencinį darbą su socialinės rizikos asmenimis ir kitomis gyventojų socialinėmis grupėmis, teikia Skyriui siūlymus įtraukti socialinės rizikos asmenis į socialinės rizikos asmenų apskaitą ar išbraukti iš apskaitos;
4.8. bendradarbiauja su asmeniu ar šeima, analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina asmens ar šeimos motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas. Tarpininkauja asmeniui ar šeimai tvarkantis dokumentus paramai ar paslaugoms bei kitų institucijų pagalbai gauti;
4.9. kaupia statistinius duomenis ir kitą informaciją apie gyventojų socialines grupes: senyvo amžiaus vienišus asmenis, suaugusius asmenis su negalia, vaikus su negalia, socialinės rizikos asmenis (narkomanus, alkoholikus, asmenis, grįžusius iš įkalinimo įstaigų, benamius, valkatas, prostitutes ir kitus prie visuomenės nepritapusius asmenis) ir kitus asmenis;
4.10. užtikrina informacijos apie asmenis ir asmenų pateiktų duomenų piniginei socialinei paramai gauti konfidencialumą;
4.11.teisės aktų nustatyta tvarka priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus, dokumentus dėl piniginės socialinės paramos gavimo:
4.11.1. dėl socialinių pašalpų, būsto šildymo išlaidų, geriamo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų,
4.11.2. dėl išmokų vaikams, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, vienkartinės išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmokos, vienkartinės išmokos įsikurti,
4.11.3. dėl socialinės paramos mokiniams,
4.11.4. dėl vienkartinės socialinės paramos;
4.12.teikia informaciją apie šeimų gaunamas socialines pašalpas, išmokas socialiniams darbuotojams darbui su šeimomis;
4.13.tikrina socialinių pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams gavėjų pateiktų dokumentų teisingumą;
4.14.tikrina socialinės paramos gavėjų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
4.15. teisės aktų nustatyta tvarka priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus dėl maisto produktų nepasiturintiems gauti, nustato asmenų teisę gauti produktus. Paruošia gavėjų sąrašus, suderina juos su Seniūnijos seniūnu ir pateikia Skyriui. Teikia informaciją Seniūnijos gyventojams apie paramos maisto produktais prašymų priėmimą, produktų skyrimą ir tiekimą;
4.16. teisės aktų nustatyta tvarka suveda naujai dėl piniginės socialinės paramos ar paramos maisto produktais besikreipiančio asmens ir jo šeimos duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą PARAMA ir SPIS;
4.17.paskaičiuoja Socialinės paramos informacinėje sistemoje SPIS ir PARAMA socialines pašalpas, kompensacijas, išmokas vaikams, socialinę paramą mokiniams;
4.18.registruoja asmenų prašymus piniginės socialinės paramos klausimais;
4.19.teisės aktų nustatyta tvarka rengia sprendimus dėl socialinių pašalpų, šildymo kompensacijų, šalto ir karšto vandens, šildymo išlaidų (kitoms kuro rūšims), išmokų vaikams, paramai mokinio reikmenims įsigyti ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
4.20.parengia išvadas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo;
4.21.spausdina pažymas apie šeimos ir vieno gyvenančio asmens pajamas būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir karštam vandeniui kompensuoti;
4.22.išduoda pažymas piniginės socialinės paramos gavėjams apie išmokėtas socialines pašalpas ir išmokas vaikams;
4.23. kaupia informaciją apie asmens (šeimos) piniginės socialinės paramos pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams skyrimą asmens byloje;
4.24. teikia priimtus iš Seniūnijos gyventojų prašymus dėl vienkartinės socialinės paramos gavimo ir piniginės paramos bei kompensacijų gavimo išimties atveju Skyriui;
4.25. pagal suteiktą vartotojo teisę naudotis nekilnojamojo turto duomenų baze vykdo fizinių asmenų nekilnojamojo turto pažymų piniginei socialinei paramai gauti išėmimą;
4.26. ruošia sąrašus ir rengia reikalingus dokumentus dėl piniginės socialinės pašalpos gavėjų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti;
4.27. dalyvauja Skyriaus organizuojamuose pasitarimuose, kultūros ir sporto renginiuose, Seniūnijos ir Administracijos komisijų veikloje;
4.28. bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais, socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą šeimoms. Apie pastebėtą smurto prieš vaiką atvejį informuoja Policijos komisariatą ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistus;
4.29. pareigybės kompetencijos klausimais atlieka kitus Seniūnijos seniūno, Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus Seniūnijos seniūnui ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.

 


Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA