KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Valstybės remiamas būsto kreditas

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1K-178 patvirtinti 2011 metų valstybės remiamų būsto kreditų limitai Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams iš AB banko „Snoras" ir „Swedbank", AB, kredito išteklių.
Pateikiame svarbiausią informaciją, numatytą įstatymu, dėl teisės ir galimybės pasinaudoti valstybės remiamu būsto kreditu:
Valstybės parama būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą (Žin., 1992, Nr. 14 - 378; 2002, Nr. 116 - 5188; 2005, Nr. 47-1554; 2009, Nr. 93-3961; 2010, Nr. 125-6376) Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2002, Nr. 116-5189; 2005, Nr. 47-1556; 2009, Nr. 93-3962) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1162 „Dėl Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 97-2458; 2001, Nr. 23-767; 2003, Nr. 52-2345; 2006, Nr. 27-886, 2007, Nr. 73-2901: 2008, Nr. 120-4559; 2011, Nr. 33-1552) 2 punktą iš šiuo nutarimu patvirtintą Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašą teikiama pagal nuolatinę gyvenamą vietą Lietuvos Respublikoje šeimoms, taip pat asmenims, įgijusiems visišką civilinį veiksnumą.
Asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti pagal šį įstatymą, valstybės parama bus teikiama mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas ar jų dalį ir teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti.

TEISĖ Į VALSTYBĖS REMIAMUS BŪSTO KREDITUS

Valstybės parama būstui įsigyti teikiama šeimoms ir asmenims, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausi dydžiai neviršija:
– asmens be šeimos grynosios metinės pajamos - 27500 Lt ir turtas - 40300 Lt;
– dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos - 38500 Lt ir turtas - 81900 Lt;
– keturių ir penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos - 46200 Lt ir turtas - 109200 Lt;
– šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui - 7920 Lt ir turtas vienam asmeniui - 26000 Lt. ir, jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje:

1) neturi ir neturėjo būsto nuosavybės teise arba
2) turi ar turėjo nuosavybės (ar bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui (ar bendraturčių namų ūkio nariui) yra mažesnis kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, nepaisant jo naudingojo ploto, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų ir šis būstas yra kaimo vietovėje, kurioje jo savininkas negyvena ir (ar) nedirba, arba
3) Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, turi daugiau kaip 60 procentų nusidėvėjusį būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį), yra Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengę šio būsto rekonstravimo projektą, jeigu šis būstas yra deklaruojamas kaip paskolos gavėjo (ir (ar) jo šeimos narių) gyvenamoji vieta ir šie asmenys nuosavybės teise neturi kito būsto. Šiuo atveju parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, arba
4) turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, ir jei tokiems asmenims Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba jie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60-70 procentų darbingumo), arba jie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kurio judėjimo funkcija sutrikusi ir kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė.

VALSTYBĖS REMIAMŲ BŪSTO KREDITŲ DYDŽIAI IR LENGVATOS

Valstybės remiamas būsto kreditas suteikiamas iki:

1) 180 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta - asmeniui be šeimos;
2) 300 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta - dviejų ir daugiau asmenų šeimai;
3) 120 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta - būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Valstybės remiami būsto kreditai, kurie, kredito gavėjui pageidaujant, suteikiami su mažesniu negu banko nustatytu pradiniu įnašu, turi būti apdrausti UAB „Būsto paskolų draudimas". Už šių kreditų gavėjus apmokama būsto kredito draudimo įmoka ar jos dalis (informacija tinklapyje www.bpd.lt).
UAB „Būsto paskolų draudimas" reikalavimai paskolos gavėjo pajamoms yra šie: grąžinus gautą paskolą ir įvykdžius kitus skolinius įsipareigojimus liktų pakankama lėšų suma asmens (šeimos) pragyvenimui. Maksimalų kredito dydį, atsižvelgiant į gaunamas pajamas, nustatys bankas, kurio resursais asmuo (šeima) pageidaus naudotis.

Subsidija būsto kredito daliai padengti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

1) buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos, iki jiems sukaks 35 metai, šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), arba asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalimo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60-70 procentų darbingumo), arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, - apmokama 20 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos;
2) jaunos šeimos, auginančios vieną ar du vaikus (įvaikius), ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs, - apmokama 10 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos.

Palūkanas bankui moka kredito gavėjas.

Jauna šeima - šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina viena ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.
Jeigu būsto kredito gavėjas teisę į šią subsidiją įgyja jau gavęs valstybės remiamą būsto kreditą iš bankams pagal savivaldybes nustatyto kredito limito, subsidija apskaičiuojama nuo kreipimosi dieną likusios nesugrąžintos kredito sumos. Kredito gavėjas turi būti įvykdęs visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį.
Jeigu kredito gavėjas, kuriam suteikta subsidija kredito daliai padengti, gautą valstybės remiamą būsto kreditą grąžina bankui anksčiau kaip per penkerius metus arba už šį kreditą įsigytą būstą per pirmuosius penkerius metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžia kito asmens nuosavybėn, bankas sutartyje su Vyriausybės įgaliota institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš kredito gavėjo išieško valstybės suteiktą subsidiją ir išieškotą subsidijos sumą perveda į valstybės biudžetą.
Dėl valstybės remiamo būsto kredito kreiptis į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio skyrių, 116 kab., Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda.

1. Asmenys, pageidaujantys gauti valstybės remiamą būsto kreditą iš kredituojančių bankų ( AB banko „Snoras" arba „Swedbank", AB, pasirinktinai), turės pateikti:
1.1. nustatytos formos prašymą dėl teisės į valstybės paramą būstui įsigyti patvirtinimo;
1.2. šeimos narių pasus ir (ar) asmens tapatybės korteles ir jų kopijas;
1.3. Valstybės įmonės Registrų centras pažymą (pažymas) apie asmens ir jo šeimos narių (taip pat ir vaikų) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje (M. Valančiaus g. 12, Kazlų Rūdoje);
1.4. pažymą (pažymas) apie visų šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijų;
1.5. gyventojo ir jo šeimos narių deklaraciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie gautas pajamas ir turtą už paskutiniuosius 12 mėn. prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną (Vytauto g. 45, Kazlų Rūdoje);
1.6. kitus dokumentus, įrodančius teisę į subsidiją būsto kredito daliai padengti ir jų kopijas (vaikų gimimo liudijimus, darbingumo lygio pažymą ir kt.).

2. Būsto kredito gavėjai, teisę į subsidiją įgiję vėliau (ankstesniais metais gavę būsto kreditą iš bankams pagal savivaldybes nustatyto kredito limito), turi pateikti:
2.1. prašymą dėl teisės į subsidiją negrąžinto valstybės remiamo būsto kredito likučio daliai padengti patvirtinimo;
2.2. šeimos narių pasus ir (ar) asmens tapatybės korteles ir jų kopijas;
2.3. pažymą iš banko apie negrąžintą lengvatinio ar valstybės remiamo būsto kredito likutį;
2.4. kreditavimo sutarties, sudarytos tarp asmens ir kredituojančio banko kopiją, patvirtintą banko darbuotojo (kiekvienas lapas atskirai);
2.5. pažymą (pažymas) apie visų šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijų;
2.6. gyventojo ir jo šeimos narių deklaraciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie gautas pajamas ir turtą už paskutiniuosius 12 mėn. prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną (Vytauto g. 45, Kazlų Rūdoje );
2.7. kitus dokumentus, įrodančius teisę į subsidiją būsto kredito likučio daliai padengti ir jų kopijas (vaikų gimimo liudijimus, darbingumo lygio pažymą ir kt.).


Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA