KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Valstybinės kalbos konsultacijos

 

Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje valstybinės kalbos kontrolę vykdo Administracijos vyriausioji specialistė – savivaldybės kalbos tvarkytoja INGA ŽILIONIENĖ, tel. (8 343) 68 622, el. p. inga.zilioniene@kazluruda.lt  

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto – savivaldybės kalbos tvarkytojo pareigybė reikalinga:

 • įgyvendinti Valstybinę (perduotą savivaldybėms) valstybinės kalbos kontrolės funkciją; užtikrinti Valstybinės kalbos politikos, kaip vienos svarbiausiųjų Valstybės bendrosios politikos dalies, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo siekiamybės eigą savivaldybės teritorijoje;
 • kontroliuoti ir reglamentuoti Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus, įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje procesą.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • savivaldybės kalbos tvarkytojas privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių kalbos filologijos krypties išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą;
 • būti nepriekaištingos profesinės reputacijos, pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti;
 • turi gebėti kontroliuoti, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;
 • turi gebėti įstatymų nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus;
 • turi gebėti pagal savo įgaliojimus nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti nuobaudas;
 • turi gebėti konsultuoti savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
 • turi gebėti pagal savo kompetenciją rengti metodinius patarimus, straipsnius valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
 • turi gebėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, internetu).
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarką, nustatančias taisykles, nuostatus, reglamentus.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę reglamentuojančioje viešojo administravimo srityje.
 • Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Sugebėti įvertinti situacijas ir priimti reikiamus sprendimus;
 • Gerai išmanyti Teisės aktų rengimo taisykles.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • Siekdamas užtikrinti Valstybinės kalbos politikos, kaip svarbiausios Valstybės bendrosios politikos dalies, siekiamybių įgyvendinimą, kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai.
 • Įgyvendina specialius valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus.
 • Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais suteiktus įgaliojimus nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus.
 • Kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi valstybine kalba.
 • Kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas.
 • Kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba.
 • Kontroliuoja, ar savivaldybės fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba.
 • Tikrina, ar oficialūs savivaldybės renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrintas jų vertimas į valstybinę kalbą.
 • Kontroliuoja, ar kitomis kalbomis viešai transliuojamos savivaldybės radijo ir televizijos stočių programos verčiamos į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrintas jų vertimas į valstybinę kalbą.
 • Kontroliuoja, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys savivaldybėje rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos; ar taisyklingai vartojamos vietovardžių formos, gatvių, pastatų pavadinimai.
 • Kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Firmų vardų darymo taisykles.
 • Kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose.
 • Kontroliuoja, ar savivaldybės visuomenės informavimo priemonių, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų.
 • Kontroliuoja, ar viešuosiuose užrašuose (iškabose, gaminių pavadinimuose, prekės ar paslaugų aprašuose, valgiaraščiuose) vartojama taisyklinga valstybinė kalba.
 • derina stacionarinių ir kilnojamųjų reklamų tekstų, paminklų užrašų, projektus.
 • Kontroliuoja, ar nepažeidžiamos Vartotojų teisių gynimo įstatymo nustatytos vartotojų teisės.
 • Kontroliuoja įstaigų, organizacijų, firmų platinamų lankstinukus kalbos taisyklingumą;
 • Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės principais, kriterijais ir jų taikymo metodika, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais suteiktus įgaliojimus žodžiu arba raštu įspėja fizinius ir juridinius asmenis apie jų padarytas klaidas, rašo nurodymus dėl nustatytų valstybinės kalbos pažeidimų pašalinimo arba skiria administracines nuobaudas.
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka rengia Tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų kalbos klausimais projektus;
 • Kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos vartojimo;
 • Siekdamas užtikrinti įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, kontroliuoja, ar Savivaldybės administracijos ar kitų rengėjų teisės aktų nustatyta tvarka parengti Tarybos, Kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektai atitinka valstybinės kalbos vartojimo reikalavimus, raštu atskirame lape arba teksto išnašose pateikia jų rengėjams nustatytų valstybinės kalbos pažeidimų sąrašą ir trumpas rekomendacijas jiems ištaisyti (už teksto rinkimo klaidas atsako pats rengėjas), derina projektuose nustatytų pažeidimų ištaisymo arba jų nebuvimo faktą;
 • Raštu ar žodžiu teikia Savivaldybės tarybai, merui ir administracijos direktoriui pasiūlymus konkrečiais valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;
 • Dalyvauja Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi su valstybinės kalbos vartojimu susiję klausimai;
 • Dalyvauja pasirinktinai Savivaldybės tarybos, kolegijos posėdžiuose ir Savivaldybės administracijos pasitarimuose, nurodo jų dalyviams valstybinės kalbos klaidas, ieško būdų, kaip pagerinti tarnautojų kalbos kultūrą;
 • Rengia pasitarimus valstybinės kalbos klausimais su savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovais ir darbuotojais.
 • Savo iniciatyva pagal pareigybės kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius kalbos klausimais.
 • Konsultuoja Savivaldybės administracijos tarnautojus bei savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus ir kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
 • Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka pateikia įstaigos vadovui metų veiklos ataskaitą, taip pat praneša jam apie tikrinimų metu rastus trūkumus; teikia informaciją dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo pažeidimų bei administracinio poveikio priemonių taikymo.
 • Tiesiogiai palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, vykdančiomis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, naudojasi jų duomenų bazėmis, keičiasi informacija ir teikia siūlymus dėl įvairių kalbos dalykų.
 • Teikia savivaldybės teritorijoje veikiančioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, Savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams privalomus nurodymus (raštu arba žodžiu) dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, pažeidimų, reikalauja paaiškinimų dėl teisėtų reikalavimų nevykdymo;
 • Įgyvendindamas Valstybinės kalbos politikos uždavinius, siekiant užtikrinti valstybinės kalbos funkcionavimą ir jos taisyklingumą, pastebėjęs Lietuvos Respublikos teisės aktuose kalbos vartojimo klaidų, inicijuoja jų ištaisymą, pranešdamas apie tai Valstybinei lietuvių kalbos komisijai prie Lietuvos Respublikos Seimo. Apie kitų savivaldybių teritorijose, radijo ir televizijos laidose, informaciniuose leidiniuose, interneto svetainėse pastebėtus kalbos vartojimo pažeidimus praneša Valstybinei kalbos inspekcijai.
 • Pagal įgaliojimus atstovauja Kazlų Rūdos savivaldybei kitose institucijose;
 • Siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Strateginio savivaldybės plėtros plano įgyvendinimo procese.
 • Dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams.
 • Siekdamas savo veiksmų viešumo, skaidrumo ir nešališkumo, pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia informaciją darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą bei atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku.
 • Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka Skyriaus vedėjui priskirtas funkcijas.


Valstybinės kalbos vartojimo konsultacijos >>

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA