KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Ūkio ir teritorijų planavimo skyrius

 

Ūkio ir teritorijų planavimo skyrius, tel. (8 343) 68 631, el. p. ukis@kazluruda.lt

A. Žemaitis, vedėjas
V. Razulevičienė,
vyriausioji specialistė
G. Juškėnaitė
, vyriausioji specialistė
A. Jančaitis
, vyriausiasis specialistas
J. S. Molotkova
, darbuotoja 
J. Vitukynas, vyriausiasis specialistas - ekologas 
V. Mikulskienė, vyriausioji specialistė
R. Ūsas,
vyriausiasis specialistas
A.Lukoševičius,
vyriausiasis specialistas - savivaldybės vyriausiasis architektas

Ūkio ir terotorijų planavimo skyriaus darbuotojų funkcijos >>

 


 

Skyriaus uždaviniai:

 • rūpintis savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų komunaliniu ūkiu;
 • įgyvendinti priemones ūkinei veiklai užtikrinti.

Skyriaus funkcijos:

 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos (toliau tekste – Administracija) direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • užtikrinant nenutrūkstamą Skyriaus procedūrų eigą pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • organizuoja savivaldybės objektų statybą ir remontą:
 • teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus ir ruošia metinių planų projektus, savivaldybei patikėjimo ir nuosavybės teise priklausančių objektų rekonstrukcijos ir remonto projektus, atlieka statybos ir remonto darbų užsakovo funkcijas, tikrina ir derina statybos darbų įkainius, darbų sąmatas bei darbų atlikimo aktus pagal sutartis ir projektus;
 • organizuoja savivaldybėje statomų, remontuojamų, renovuojamų objektų ir remontuojamų vietinių kelių ir techninės kontrolės vykdymą;
 • organizuoja gyvenamųjų patalpų ir kitų savivaldybei patikėjimo ir nuosavybės teise priklausančių objektų eksploatavimą;
 • organizuoja pastatytų ir renovuojamų objektų technines darbo ir valstybines komisijas;
 • inicijuoja ir įgyvendina pažangius statybos ir komunalinio ūkio tvarkymo metodus;
 • koordinuoja savivaldybei priklausančių biudžetinių įstaigų komunalinio ūkio veiklą;
 • konsultuoja, teikia pasiūlymus fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės komunalinio ūkio klausimais;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklą energijos tiekimo ir vandentvarkos srityje, teikia savivaldybės fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas;
 • organizuoja Kazlų Rūdos savivaldybėje vandens tiekimo, nuotekų nuvedimo ir valymo įrenginių eksploataciją, techninę priežiūrą, remontą;
 • vykdo elektros energijos, šilumos, dujų ir vandens apskaitos prietaisų parodymų ir atsiskaitymų pagal sutartis kontrolę;
 • pateikia elektros, dujų ir vandens tiekimo įmonėms elektros energijos, dujų ir vandens suvartojimo duomenis pagal sutartis;
 • derina paruoštus projektus, vykdo elektros, dujų, šilumos vartojimo ir galingumų įteisinimo užsakovo funkcijas;
 • organizuoja ir koordinuoja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą;
 • privatizavimo institucijos prašymu, vadovaudamasis Vyriausybės nustatyta tvarka, pagal paruoštus detaliuosius planus atlieka priedų dėl inžinerinių statinių skaičiavimus, rengia objektų privatizavimo programas;
 • įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo nuostatas teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus, priima, rengia ir registruoja dokumentus, sudaro nuomininkų sąrašus, rengia sprendimų projektus valstybės garantijoms įgyvendinti;
 • organizuoja suformuotų žemės sklypų įregistravimo procedūras Nekilnojamo turto registre;
 • įgyvendina Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus ir duomenis ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių-ūkinių, investicinių, ekologinių ir kitų programų projektams ruošti;
 • organizuoja savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių taisymą ir priežiūrą iš kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ir savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų;
 • kontroliuoja vietinių kelių ir gatvių techninį stovį, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl jų remonto, ruošia ir teikia pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtros;
 • dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus ir avarijas, kurios įvyksta savivaldybės statomuose arba jau veikiančiuose objektuose, analizuoja avarijų priežastis, rengia pasiūlymus padėčiai gerinti;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymus arba atsakymų projektus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją organizuoja prekių, paslaugų, darbų viešuosius pirkimus, kaupia ir tvarko su tuo susijusią dokumentaciją, pagal Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą formą teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitas;
 • vykdo savivaldybei teikiamų komunalinių paslaugų ir ūkio būklės kontrolę;
 • sudaro bešeimininkio, konfiskuoto turto, Savivaldybei perduodamų statinių sąrašus, ruošia dokumentus dėl jų perdavimo Savivaldybei;
 • rengia viešųjų darbų programų projektus ir viešųjų darbų sąrašo projektą;
 • organizuoja ir vykdo miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbus, atlieka viešųjų darbų atlikimo priežiūrą;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia reikalingus duomenis;
 • dalyvauja Europos Sąjungos projektų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, kitų programų lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo bei įgyvendinimo procesuose;
 • koordinuoja keleivių pervežimo vietiniais maršrutais Savivaldybės teritorijoje sistemą;
 • vykdo keleivių vežimo leidimų parengimo ir išdavimo vietiniais maršrutais procedūras;
 • pagal Skyriaus kompetenciją Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už šių sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą, vykdo Skyriaus parengtų sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia pasiūlymus ir reikalingus duomenis;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir su juo susijusių kitų planų rengimo ir įgyvendinimo procedūrose;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • iki nustatyto termino formuoja, tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimų ir papildymų;
 • rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir Skyriaus darbuotojo išbandymo laikotarpiu vertina darbuotojo tarnybinę veiklą;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas, statistikos ir kitus duomenis institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • Skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

 


 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA