KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Želdiniai

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-31 SPRENDIMAS NR. TS-190 "DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS 17-553 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO">>

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-29 SPRENDIMAS NR. TS V(29)-2915 "DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS 17-553 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO">>


PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2009 m. sausio 29 d.
sprendimu Nr.TS 17-553

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlų Rūdos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – saugoti ir tvarkyti esamus bei veisti naujus želdynus ir želdinius kaip ekologiškai, dendrologiškai, istoriškai bei estetiškai svarbius gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio elementus, kurie užtikrintų gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas.
2. Šios Taisyklės nustato Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, priežiūros, veisimo ir naudojimo reikalavimus, kurių turi laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys įstatymų nustatyta tvarka priskirtose ir bendro naudojimo teritorijose vykdantys tvarkymo, priežiūros, statybos, remonto ar kitus darbus, susijusius su želdinių kirtimu, genėjimu, persodinimu, veisimu ar kitokiu jų pertvarkymu.
3. Šių Taisyklių turi laikytis visi Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai, želdynus ir želdinius projektuojančios, įrengiančios ir prižiūrinčios organizacijos, fiziniai ir juridiniai asmenys.
4. Taisyklės parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais:
4.1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215);
4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151);
4.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673„Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5503);
4.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5505);
4.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirtųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2007, Nr.137-5624);
4.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-76);
4.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-77);
4.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-718 „Dėl Metinės statistinės ataskaitos apie savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 2-78);
4.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-718 „Dėl Atskirtųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 2-79);
4.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 5-200);
4.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-31 „Dėl Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-351);
4.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-356);
4.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62 „Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 15-533);
4.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-611);
4.15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-342 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo “(Žin., 2008, Nr. 74-2905).

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

5. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:
5.1. Atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype.
5.2. Deklaruoti laukai – kaip tai apibrėžta kasmet Žemės ūkio ministerijos tvirtinamose Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės taisyklėse.
5.3. Kelio juosta – žemės juosta, kurioje nutiestas arba tiesiamas kelias su šioje žemės juostoje augančiais želdiniais. Kelio juostos plotis priklauso nuo kelio kategorijos.
5.4. Kraštovaizdžio formavimo kirtimas – medžių ir krūmų kirtimas ar tvarkymas formuojant kraštovaizdį, sudarant sąlygas optimaliai apžvelgti estetiniu, gamtiniu, istoriniu ar kultūriniu požiūriu vertingą panoramą (vaizdą).
5.5. Krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusiais, beveik nuo pat žemės besišakojančiais stiebais.
5.6. Medis – sumedėjęs augalas, dažniausiai su vienu pagrindiniu stiebu ir laja.
5.7. Medžių ir krūmų naikinimas – neteisėtas medžių ar krūmų pjovimas, kirtimas, rovimas, laužymas, deginimas, nuodijimas cheminėmis medžiagomis ar kitais būdais, žemės paviršiaus ir (ar) jo lygio aplink medį ar krūmą keitimas (žeminimas, užpylimas ar sandarinimas), darantys poveikį medžių ar krūmų būklei.
5.8. Miesto ar miestelio sodas – ramiam poilsiui ir renginiams skirtas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro atskirasis želdynas, kurio lajų glaudumas – ne mažesnis kaip 70 procentų.
5.9. Namų valda – privatus žemės plotas, kurį užima gyvenamasis pastatas (namas) ir jo priklausiniai (ūkiniai, buitiniai, verslo pastatai ir įrenginiai), sodas bei kiti želdiniai, kiemas ir daržui bei kitoms reikmėms naudojamas žemės sklypas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.
5.10. Parkas – ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar jo pertvarkytas želdynas, kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros ir (ar) inžinerinių statinių, skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms ir aplinkos kokybei gerinti.
5.11. Priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žemės sklype.
5.12. Privati žemės valda – privačios nuosavybės teise valdomas žemės sklypas.
5.13. Sanitarinis kirtimas – medžių ir krūmų kirtimas vykdant želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėse numatytus kirtimus.
5.14. Skveras – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro trumpalaikiam poilsiui skirtas želdynas su vyraujančiomis atviromis erdvėmis, gerinantis miesto, miestelio ir kaimo estetinę ir ekologinę būklę.
5.15. Veja – lygaus (horizontalaus ar nuolaidaus) paviršiaus viena žole ar kelių žolių mišiniu apsėtas prižiūrimas žolynas.
5.16. Vietiniai medžiai – Lietuvoje savaime paplitę neintrodukuoti medžiai.
5.17. Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių.
5.18. Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.
5.19. Želdinių būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas.
5.20. Želdyno kūrimas – želdyno projekto rengimas ir įgyvendinimas.
5.21. Želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo projektas – dokumentas, kuriame smulkiai aprašomi želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo darbai, jų atlikimo eilės tvarka, nurodoma tų darbų sąmatinė vertė, technologijos, veisiamos medžių, krūmų, žolinių augalų (vejoms ir gėlynams) rūšys, išvardijami numatomi darbai įkūrus želdyną.
5.22. Želdyno naikinimas – veikimas arba neveikimas, dėl kurių blogėja želdyno būklė, mažėja jo teigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės galimybės naudotis juo viešųjų interesų reikmėms.
5.23. Želdyno pertvarkymas – želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne mažiau kaip 20 procentų medžių, krūmų ar žolinių augalų ir sodinant naujus.
5.24. Želdyno tvarkymas – želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros ir inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno tvarkymo projektu.
5.25. Želdynų apsauga – veiksmų ir priemonių visuma, užtikrinanti želdynų kompozicijos, medžių ir krūmų įvairovės ir sveikumo išsaugojimą ir palaikymą.
5.26. Želdynų ir želdinių savininkas – valstybė, savivaldybė, fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialas, taip pat užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus (toliau – fizinis ir juridinis asmuo), įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę arba į žemę, kurioje yra želdynų, želdinių, arba tik į želdinius.
5.27. Želdynų ir želdinių valdytojas – želdynų ir želdinių savininkas ar savivaldybė, valstybės įmonė ar organizacija, patikėjimo teise valdantys įstatymų nustatyta tvarka jiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar kitas fizinis ar juridinis asmuo, teisėtai įgijęs privačios žemės valdymo teisę ar žemę naudojantis įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu pagrindu arba turinti tik želdynų ir želdinių valdymo teisę.
5.28. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme (Žin., 2007, Nr. 80-3215) bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

III. KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS

6. Medžiai ir krūmai, augantys Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, jeigu jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
6.1. auga kurortų apsaugos zonoje, išskyrus privačias namų valdas, mėgėjiškų sodų teritorijų individualius sodo sklypus, deklaruotus laukus;
6.2. auga kultūros paveldo objektų teritorijoje ir jos apsaugos zonoje, išskyrus natūraliai išaugusius medžius;
6.3. auga geležinkelio želdinių apsaugos zonoje, išskyrus medžius ir krūmus, kurie kelia pavojų eismo saugai ir auga elektros tiekimo, ryšių ir signalizacijos įrenginių apsaugos zonoje ar yra aukštesni už nuotolį nuo medžių iki pirmojo bėgio;
6.4. auga vietinės reikšmės kelių juostos dalyje už kelio pylimo pado, iškasos ar kelio griovio išorinio krašto, taip pat kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribos, išskyrus medžius ir krūmus, kurie kelia pavojų saugiam eismui ir kelio naudojimui ir (arba) auga deklaruotuose laukuose;
6.5. auga aerodromų apsaugos zonoje (išskyrus aerodromo teritoriją), išskyrus medžius ir krūmus, kurie kelia pavojų skrydžių saugai ir aviacijos saugumui;
6.6. auga gamybinių ir kitų objektų sanitarinėje apsaugos zonoje, išskyrus augančius deklaruotuose laukuose;
6.7. auga miesto, miestelių bendro naudojimo teritorijose ir miesto kitose valstybinės žemės teritorijose, nenurodytose 6.1 – 6.6. punktuose;
6.8. auga kaimų bendro naudojimo teritorijose, mėgėjiškų sodų teritorijų bendro naudojimo žemėje, išskyrus augančius paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose;
6.9. auga privačiose žemės valdose mieste ir miesteliuose, išskyrus augančius paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų teritorijų individualiuose sodo sklypuose;
6.10. auga valstybinėje ir privačioje žemėje kaime, išskyrus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas: vietiniai medžiai – ąžuolai, uosiai, klevai, liepos, miškinės obelys, miškinės kriaušės, guobos, vinkšnos, skripstai, baltieji ir trapieji gluosniai, išskyrus augančius privačiose namų valdose ir deklaruotuose laukuose;
6.11. auga valstybinėje ir privačioje žemėje kaime ir deklaruotuose laukuose: beržai, eglės ir pušys, didesnio kaip 20 centimetrų skersmens (1,3 metro aukštyje), išskyrus augančius privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų teritorijų individualiuose sodo sklypuose;
6.12. auga deklaruotuose laukuose: ąžuolai, uosiai, klevai ir liepos, didesnio kaip 20 centimetrų skersmens;
6.13. auga paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose: ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai, didesnio kaip 8 centimetrų skersmens, kiti medžiai, didesnio kaip 16 centimetrų skersmens, išskyrus numatytus iškirsti pagal parengtus gamtotvarkos planus, pakrančių (šlaitų) tvarkymo projektus, taip pat medžius, augančius deklaruotuose laukuose.
7. Saugotiniems medžiams ir krūmams nėra priskiriami:
7.1. vaismedžiai, vaiskrūmiai, natūraliai išaugę krūmai;
7.2. medžiai ir krūmai, augantys valstybinės reikšmės kelių kelio juostoje;
7.3. medžiai ir krūmai, augantys viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje;
7.4. dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai, augantys privačioje žemėje, kol jie saugotinais nepaskelbiami Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu.

IV. KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS DENDROLOGIŠKAI, EKOLOGIŠKAI, ESTETIŠKAI VERTINGI, KULTŪROS PAVELDUI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI REIKŠMINGI ŽELDINIAI, AUGANTYS PRIVAČIOJE ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS

8. Kriterijai, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai, augantys privačioje žemėje, atsižvelgus į konkrečią situaciją (medžių būklę, gyvybingumą ir kt.), Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti priskiriami saugotiniems:
8.1. dendrologiškai vertingi:
8.1.1. dendrologiniai rinkiniai (kolekcijos);
8.1.2. ne jaunesni kaip 15 metų amžiaus introdukuoti (ne vietinės kilmės) svyruokline, glausta ar rutuliška laja, taip pat medžiai spalvotais ar karpytais lapais, išskyrus uosialapį klevą ir tuopas;
8.2. ekologiškai vertingi – ne mažesnės kaip 0,03 hektarų medžių grupės ar želdynai privačioje namų valdoje;
8.3. estetiškai vertingi:
8.3.1. 50 cm skersmens ir storesni ąžuolai, uosiai, klevai, 40 cm ir storesnės – liepos ir guobos;
8.3.2. išskirtinių formų medžiai;
8.4. Kultūros paveldui reikšmingi:
8.4.1. medžiai, susieti su istorinėmis datomis, žymių žmonių gyvenimu;
8.4.2. žymių žmonių pasodinti medžiai;
8.4.3. išlikę buvusių dvarų sodybų autentiški medžiai;
8.5. kraštovaizdžiui reikšmingi – autentiški medžiai tarpukario ir pokario metais įveistuose parkuose.

V. SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO ATVEJAI IR ŠIŲ DARBŲ VYKDYMO TVARKA

9. Saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami) šiais atvejais, kai:
9.1. nudžiuvę, išskyrus uoksinius (drevėtus);
9.2. vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužti, apdegę gaisro metu;
9.3. išpuvę (išskyrus atvejus, kai nėra pavojingi žmonėms, pastatams, eismui ir labai svarbūs biologinės įvairovės požiūriu);
9.4. pasvirę didesniu negu 45° kampu ir pasvirimas kasmet didėja (nustatoma stebėsenos metu);
9.5. pažeisti stiebo ir šaknų puviniu;
9.6. apipulti vabzdžių kenkėjų ir grybinių ligų;
9.7. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, funkcijų pažeidimo parametrai reglamentuojami Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos, patvirtintos aplinkos ministro 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr.198 „Dėl Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr.39-973), 14 punkte;
9.8. vykdomi kraštovaizdžio formavimo ar kiti medžių ir krūmų kokybę gerinantys kirtimai;
9.9. auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių;
9.10. auga pylimo (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos juostose;
9.11. auga kapinėse ir gadina paminklus, antkapius, kapinių tvorą;
9.12. auga ant piliakalnių, pilkapių;
9.13. auga parkuose, skveruose ir kitose urbanizuotose teritorijose kaip nepageidaujamos rūšys;
9.14. auga arti pastatų ir tamsina langus (vasaros metu kambariuose apšvietimas neatitinka galiojančių normų), gadina pamatus, kelia grėsmę pastatui;
9.15. auga apsaugos zonose, kuriose pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43), neturi augti;
9.16. auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti valstybiniams geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms, valstybinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinės reikšmės statyboms;
9.17. numatyti kirsti, atlikus želdynų ir želdinių inventorizavimą;
9.18. yra numatyta tvarka parengti saugomų teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nurodyti kertami ar kitaip pertvarkomi medžiai ir krūmai;
9.19. šalinamos saugotinų medžių, pasvirusių didesniu kaip 45° kampu, storosios šakos.
10. Saugotini medžiai ir krūmai 9 punkte išvardintais atvejais gali būti kertami tik įvertinus jų būklę natūroje, išskyrus 9.15 – 9.18 punktus.
11. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtinais atvejais: platinant gatves, vykdant statybos ir kitus darbus:
11.1. medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras 2,0 × 2,0 m ir 2,4 × 2,4 m;
11.2. saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą želdinių pertvarkymo projektą ar schemą;
11.3. persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimą pakeliantys medžiai, ne storesni kaip 25 cm diametro (1,3 m aukštyje). Ypač vertingi medžiai gali būti ir didesnio diametro, prieš tai paruošti persodinimui;
11.4. persodinant laja apipjaustoma, sutrumpinant šonines šakas ((išskyrus ąžuolą, beržą ir spygliuočius). Persodinamų medžių apatinės skeletinės šakos turi būti išsidėsčiusios ne aukščiau kaip 3 – 4 m; 11.5. dėl sumažėjusio medžių dekoratyvumo ir jų virtimo grėsmės esant stipriam vėjui, medžiai persodinami į atokesnes nuo žmonių ir transporto judėjimo vietas ar į medelynus toliau auginti (formuojant juose medžių lają ir šaknų sistemą). Persodintus medžius privaloma 3 metus prižiūrėti.
12. Draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, vidaus puviniu, vienašone, nesusiformavusia laja.
13. Medžių ir krūmų persodinti negalima šiais atvejais:
13.1. kai po medžiais yra inžinerinės komunikacijos;
13.2. kai aplink medžius yra laikini statiniai ar pastatai;
13.3. kai nėra galimybės prie medžių privažiuoti su technika;
13.4. kai nėra galimybės suformuoti reikalaujamo dydžio žemės gumulo, nes trukdo tankus medžių masyvas;
13.5. medžių vegetacijos metu;
13.6. kai medžiai auga arti statinių ar pastatų pamatų, tvorų ar kt.;
13.7. kai trukdo elektros laidai.

VI. LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO TVARKA

14. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Savivaldybės administracijos išduotą, išskyrus 15 punkte nurodytus atvejus, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui (toliau – Leidimas) (1 priedas) ir atlyginus, išskyrus 21 punkte nurodytus atvejus, medžių ir krūmų vertę, nurodytą Leidime. Kazlų Rūdos savivaldybėje Leidimus išduoda Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius.
15. Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui nereikia, kai jie auga:
15.1. pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos zonose;
15.2. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių.
16. Neturint Leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas, įvykdžius darbus) galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui.
17. Leidimų išdavimo tvarka:
17.1. želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Savivaldybės administracijai argumentuotą nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams (toliau - Prašymas) (2 priedas).
17.2. Savivaldybės administracijai gavus Prašymą ir atsakingam asmeniui apžiūrėjus vietoje numatomus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus medžius, parengiamas ir išduodamas Leidimas.
17.3. Esant neaiškiai argumentacijai, atsakingas asmuo prašo papildomos informacijos iš želdynų ar želdinių savininko ir valdytojo ar sukviečia Kazlų Rūdos savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją (toliau - Komisija), kuri įvertina prašomų kirsti ar kitaip pertvarkyti saugotinų medžių ir krūmų būklę natūroje ir įformina savo pasiūlymus ir rekomendacijas Komisijos aktu.
17.4. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Į Komisijos sudėtį įeina Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas – ekologas, Ūkio skyriaus atstovas, Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Kazlų Rūdos agentūros atstovas, seniūnijos, kurioje sprendžiamas klausimas dėl saugotinų želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo, seniūnas, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ atstovas. Kai saugotini želdiniai tvarkomi Kazlų Rūdos savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir jų apsaugos zonose – komisijos narių teisėmis kviečiami dalyvauti Kultūros vertybių apsaugos departamento Marijampolės teritorinio padalinio atstovai; kai saugotini želdiniai tvarkomi kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje - komisijos nario teisėmis kviečiamas dalyvauti VĮ „Marijampolės regiono keliai“ atstovas, kai saugotini želdiniai tvarkomi objektuose, kuriems yra parengti želdinių pertvarkymo projektai, schemos - komisijos nario teisėmis kviečiamas dalyvauti autorinės priežiūros atstovas.
17.5. Kai būtina papildoma informacija ar kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti būklės, atliekama želdinių būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas.
17.6. Želdinių būklės ekspertizę, vadovaujantis Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu „Dėl želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.135-5503), atlieka Komisija, kuri, esant būtinumui, gali pasitelkti atitinkamos srities specialistą (-us).
17.7. Komisija, atlikusi ekspertizę, per 30 kalendorinių dienų surašo ekspertizės išvadas ir pateikia suinteresuotiems asmenims.
17.8. Leidimai saugotiniems želdiniams kirsti, genėti ar pertvarkyti išduodami:
17.8.1. seniūnijų seniūnams, kai prašoma kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti želdinius, augančius miesto, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose, miesto kitose valstybinės žemės teritorijose bei valstybinėje žemėje kaime;
17.8.2. žemės ar želdynų ir želdinių savininkams arba jų įgaliotiems asmenims, kai prašoma kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti želdinius, augančius privačiose žemės valdose mieste ir miesteliuose, privačioje žemėje ir deklaruotuose laukuose kaime;
17.8.3. žemės ar želdynų ir želdinių valdytojams arba jų įgaliotiems asmenims, patikėjimo teise valdantiems perduotą valstybinę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar turintiems privačios žemės ar želdynų ir želdinių valdymo teisę.
17.9. Leidimą Savivaldybės administracija derina su:
17.9.1. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Kazlų Rūdos agentūra, išskyrus 9 punkte nurodytus atvejus;
17.9.2. Kultūros paveldo departamento Marijampolės teritoriniu padaliniu, kai medžiai ir krūmai kertami, genimi ar pertvarkomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir jos apsaugos zonoje;
17.9.3. želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju, kai prašymą pateikė ne jis (išskyrus Savivaldybę);
17.10. Leidimas nederinamas, jei nustatytąja tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose planuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, saugomų teritorijų planavimo dokumentuose yra pateikti duomenys apie kertamų ar pertvarkomų medžių ir krūmų rūšinę sudėtį, skaičių bei jų augimo vietas ir šie dokumentai yra nustatytąja tvarka suderinti su Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentu ir saugomos teritorijos, turinčios direkciją, atstovu, kai kertami ar pertvarkomi saugomoje teritorijoje augantys medžiai ir krūmai;
17.11. Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo.
18. Numatyti kirsti medžiai pažymimi dažais, kertami – raudonai, persodinami – geltonai.

VII. SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKA

19. Saugotinų medžių ir krūmų vertę nustato Savivaldybės administracijos direktoriaus Leidimus išduoti įgaliotas asmuo. Saugotinų želdinių atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2907). Medžio vertė gali būti patikslinta jį nukirtus (dėl puvinio).
20. Prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams parašę fiziniai ar juridiniai asmenys Leidime įpareigojami atlyginti numatomų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų vertę.
21. Saugotinų medžių ir krūmų vertė neatlyginama, kai:
21.1. 9 punkte nurodytais atvejais darbus vykdo žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ir valdytojas ar jo įgaliotas asmuo;
21.2. želdiniai auga naudingųjų iškasenų telkiniuose;
21.3. pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per metus pasodinti Savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir juos prižiūrėti 3 metus.
22. Lėšos, kompensuojančios želdinių atkuriamąją vertę, prieš numatomų atlikti darbų pradžią, pervedamos į Kazlų Rūdos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą ir naudojamos pagal tikslinę paskirtį - želdiniams atkurti, tvarkyti, veisti.

VIII. ŽELDYNŲ KŪRIMAS IR PERTVARKYMAS, ŽELDINIŲ VEISIMAS

23. Rengiant Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bet kurio lygmens (bendrojo, detaliojo, specialiojo) planavimo dokumentus būtina vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normomis bei Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624).
24. Atskirieji ir priklausomieji želdynai kuriami ir pertvarkomi pagal parengtus ir nustatyta tvarka patvirtintus projektus, vadovaujantis Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-79).
25. Medžiai ir krūmai veisiami vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-77) bei Sodmenų kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5504).
26. Medžiai ir krūmai veisiami:
26.1. medžiai – ne arčiau kaip 10 m atstumu, krūmai, aukštesni kaip 2 m – 2,5 m atstumu nuo pastatų sienų su langais;
26.2. medžiai – ne arčiau kaip 5 m atstumu, krūmai – 2,5 m atstumu nuo belangių sienų ir nuo monolitinių tvorų;
26.3. medžiai – ne arčiau kaip 3 m atstumu, krūmai – 1 m atstumu nuo atraminių sienučių;
26.4. medžiai – 4 m atstumu nuo apšvietimo stulpų, kolonų ir atramų;
26.5. krūmai – ne arčiau kaip 1 m, medžiai iki 3 m aukščio ir krūmai, užaugantys iki 3 m, - ne arčiau kaip 2 m, kiti medžiai – 3 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir gatvės raudonųjų linijų;
26.6. sklypo šiaurinėje, šiaurės rytų ir šiaurės vakarų pusėje – ne aukštesnės kaip 1,3 m gyvatvorės;
26.7. krūmai juostoje, skiriančioje priešingo eismo kryptis gatvėje, - ne aukštesni kaip 1 m;
26.8. magistralinių gatvių šaligatvio plote turi būti ne siauresnės kaip 2 m pločio juostos medžiams sodinti. Jose medžiai ir krūmai veisiami ne arčiau kaip 1,2 m nuo važiuojamosios dalies eismo juostos krašto, krūmų juostų plotis turi būti ne mažesnis nei 1m;
26.9. vietinės reikšmės gatvėse, kuriose pastatai atitolinti ne mažiau kaip 15 m nuo šaligatvio išorinio krašto, medžiai sodinami vejoje greta šaligatvio. Nuo šaligatvio jie atitolinami 0,7 m, t.y. tiek, kad lajos iš dalies dengtų šaligatvį.
27. Atskirose gatvėse medžiai ir krūmai sodinami vienodais atstumais nepertraukiama eile, iš vienaamžių tos pat rūšies medžių ir krūmų.
28. Medžius ir krūmus draudžiama veisti:
28.1. apsaugos juostose ir zonose, nurodytose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43);
28.2. melioracijos griovių ir tvenkinių dugnuose, šlaituose ir iki 1 m nuo kranto;
28.3. medžius kapavietėse ir kapinėse be specialaus projekto.
29. Visais kitais atvejais, nustatant medžių ir krūmų sodinimo atstumus, vadovautis STR 2.06.01:199 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl STR 2.06.01:199 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 27-773).

IX. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGA, TVARKYMAS BEI PRIEŽIŪRA

30. Želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, statiniams, pastatams, saugiam eismui .
31. Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas bei priežiūra organizuojami pagal šiuos principus:
31.1. želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė;
31.2. nemažinamas atskirųjų želdynų, kurie išskiriami bendrajame bei specialiuosiuose teritorijų planuose, plotas;
31.3. siekiama išsaugoti esamus susiformavusius želdynus ir kurti naujus;
31.4. pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės motyvuota nuomonė;
31.4. atskirieji želdynai (parkai, skverai) neskaidomi į dalis, išskyrus jų teritorijoje esančių objektų sklypų formavimą.
32. Želdynų ir želdinių tvarkymo ir priežiūros darbai turi būti atliekami nedarant neigiamo poveikio aplinkai ir žmogui, išsaugant esamus gyvybingus ir perspektyvius želdinius.
33. Kazlų Rūdos savivaldybėje už želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą yra atsakingi:
33.1. seniūnijų seniūnai - už miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose, miestų kitose valstybinės žemės teritorijose ir valstybinėje žemėje kaime augančius želdinius;
33.2. žemės ar želdynų ir želdinių savininkai – už želdinius, augančius privačiose žemės valdose miestuose ir miesteliuose, privačioje žemėje ir deklaruotuose laukuose kaime;
33.3. žemės ar želdynų ir želdinių valdytojai – už želdinius, augančius patikėjimo teise perduotoje valdyti valstybinėje ar privačioje žemėje.
34. Neteisėtai sunaikinus ar sužalojus želdinius, nuostoliai apskaičiuojami pagal Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 198 „Dėl Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 39-973) ir išieškomi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
35. Želdinių kirtimas, genėjimas, persodinimas ar kitoks pertvarkymas nevykdomas augalų vegetacijos metu, išskyrus atskirus atvejus.
36. Medžius ir krūmus iškerta, kelmus išrauna, duobes užlygina, želdinių kirtimo ir genėjimo metu susidariusias žaliąsias atliekas sutvarko ir į kompostavimo aikštelę išveža fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems buvo išduotas Leidimas arba pagal sutartį darbus vykdantys kiti subjektai.
37. Už želdinių kirtimo, genėjimo, persodinimo ar kitokio pertvarkymo darbų kokybę, darbų saugos reikalavimų laikymąsi, želdinių kirtimo ir genėjimo atliekų sutvarkymą atsakingi fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems buvo išduotas Leidimas.
38. Nukirstų medžių mediena atitenka ir už jos tinkamą panaudojimą atsako:
38.1. seniūnijos seniūnas, kai nukirsti medžiai augo miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose, miestų kitose valstybinės žemės teritorijose ir valstybinėje žemėje kaime;
38.2. žemės ar želdynų ir želdinių savininkams, kai nukirsti medžiai augo privačiose žemės valdose miestuose ir miesteliuose, privačioje žemėje ir deklaruotuose laukuose kaime;
38.3. žemės ar želdynų ir želdinių valdytojams, kai nukirsti medžiai augo patikėjimo teise perduotoje valdyti valstybinėje žemėje.
39. Vykdant statybos darbus, želdiniai turi būti saugomi vadovaujantis Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m, gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“(Žin., 1993, Nr. 72-1368).
40. Statybos objektus, kurių projektinėje dokumentacijoje numatytas teritorijos želdinimas, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos priima tiktai tuomet, kai įvykdyti želdinimo darbai ir šie objektai priimti Savivaldybės administracijos. Kai objektas priimamas naudoti želdinimui nepalankiu metu, o želdinimo darbai objekte numatyti, jie užbaigiami per artimiausią želdinimo sezoną ir pateikiami minėtai komisijai.
41. Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5505).
42. Medžių ir krūmų (išskyrus augančių privačioje žemėje ir privačioje namų valdoje) priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-356).
43. Želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės privalo turėti specialistų, kuriems būtų suteikta teisė vykdyti želdinių veisimo, medžių ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, vejų ir gėlynų apsaugos darbus.

X. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO, ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO FINANSAVIMAS

44. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbai finansuojami iš:
44.1. savivaldybės biudžeto lėšų;
44.2. savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;
44.3. Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų;
44.4. valstybės biudžeto lėšų;
44.5. ES struktūrinių fondų lėšų;
44.6. atkuriamosios želdinių vertės kompensacijos;
44.7. savanoriškų fizinių ir juridinių asmenų, asociacijų įmokų, tarp jų ir užsienio šalių;
44.8. kitų lėšų.
45. Šios lėšos gali būti naudojamos:
45.1. želdynų ir želdinių kūrimui, tvarkymui, priežiūrai, naujų želdinių veisimui;
45.2. želdynus ir želdinius tvarkančių darbuotojų mokymui;
45.3. želdynų ir želdinių inventorizavimui ir apskaitai;
45.4. želdynų ir želdinių būklės ekspertizės ir kitų su želdynų ir želdinių tvarkymu susijusių išlaidų apmokėjimui.
45.5. atskirtųjų želdynų žemės sklypų kadastriniams matavimams ir įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą;
45.6. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
46. Lėšos, numatytos želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, tvirtinamos Savivaldybės tarybos sprendimu kartu su einamųjų metų Savivaldybės biudžeto ir aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

X. ATSKIRUOSIUOSE ŽELDYNUOSE DRAUDŽIAMA

47. Atskiruosiuose (parkuose, skveruose, miesto soduose, kituose poilsiui skirtuose, memorialinės, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynuose, kurie žymimi bendrajame ir specialiuosiuose planuose) bei priklausomuosiuose (gyvenamosios, visuomeninės, komercinės, pramoninės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ir kitų teritorijų) želdynuose draudžiama:
47.1. sodinti teršiančius aplinką žiedadulkėmis, žiedynais ir vaisiais medžius ir krūmus, intensyviai plintančius šaknų atžalomis augalus;
47.2. kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti želdinius augalų vegetacijos metu;
47.3. fiziniams ir juridiniams asmenims savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip šalinti želdinius;
47.4. kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį;
47.5. leisti iš medžių sulą, pjaustinėti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžio pažeidimus;
47.6. kabinti ant medžių elektros laidus, elektros lempučių girliandas, sūpuokles, virves, kitus daiktus, klijuoti skelbimus arba kitą informaciją;
47.7. mindžioti gėlynus, vejas;
47.8. važinėti sportinėmis ir bevariklio transporto priemonėmis, išskyrus takus;
47.9. be leidimo važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, kur neįrengta kieta danga;
47.10. statyti motorines transporto priemones ne tam skirtose vietose, ant neuždengtų specialiomis grotelėmis pomedžių;
47.11. plauti visų rūšių transporto priemones;
47.12. deginti atliekas, lapus, šakas, kūrenti laužus ne tam skirtose vietose;
47.13. be leidimo statyti palapines, laikinus statinius, reklaminius skydus;
47.14. ganyti gyvulius;
47.15. gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną, ardyti skruzdėlynus;
47.16. pilti šiukšles, buitines atliekas, pakuotes, sugrėbtus lapus, sniegą (išskyrus neužterštą druskomis ir nukastą nuo želdyne esančių takų) ir kt.;
47.17. valyti sniegą nuo stogų, neapsaugojus želdinių;
47.18. sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, prekių atsargas ir tarą;
47.19. žaisti sportinius žaidimus tam nepritaikytose vietose.

XI. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

48. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę:
48.1. naudotis želdynais ir želdiniais kultūros, sveikatingumo ir kitais tikslais;
48.2. dalyvauti veisiant, atkuriant želdinius, saugant juos, tvarkant želdynų aplinką;
48.3. gauti patikimą informaciją apie želdynų ir želdinių inventorizaciją, apskaitą, planuojamus ir vykdomus darbus želdynų teritorijose;
48.4. inicijuoti ir teikti pasiūlymus dėl naujų želdynų kūrimo, esamų želdynų ir želdinių apsaugos;
48.5. organizuoti ir dalyvauti, jei turi atitinkamą kvalifikaciją, vykdant visuomeninę želdynų ir želdinių apsaugos kontrolę;
48.6. reikalauti, kad būtų nutrauktas kenksmingos ūkinės veiklos objektų poveikis želdiniams;
48.7. nustatyta tvarka apskųsti valstybės institucijų, savivaldybės, atskirų pareigūnų, fizinių ir juridinių asmenų veiksmus, kai jie pažeidžia želdynų ir želdinių apsaugos reikalavimus.
49. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai privalo:
49.1. išsaugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos tvarkyti, atkurti ir veisti naujus;
49.2. taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones.
50. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:
50.1. privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, tvarkyti savo nuožiūra, nepažeidžiant kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų;
50.2. sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis ir savivaldybėmis dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir kenkėjais;
50.3. nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, lankymo įkainius).
51. Atskirieji želdynai, esantys valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje, turi būti atviri lankymui, jeigu juose nevyksta uždaro pobūdžio renginiai, nevykdomi tvarkymo ir einamieji priežiūros darbai.
52. Želdynų ir želdinių valdytojai, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos ar Savivaldybė pagal kompetenciją nustatyta tvarka turi teisę naudoti želdynus ir želdinius moksliniams tyrimams, mokymui, kultūrinei, švietėjiškai veiklai, gamtos ir kultūros objektų apsaugai, visuomenės lankymui, rekreacijai ir kitiems, įstatymams bei teisės aktams neprieštaraujantiems, tikslams.
53. Fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos.

XII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

54. Savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka informuoja visuomenę, kai numatomi vykdyti želdynų tvarkymo, kūrimo, medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, kitokio naikinimo darbai ar keičiama žemės sklypo, kuriame auga želdiniai, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ar žemės sklypo naudojimo būdas.
55. Savivaldybės administracija teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais.
56. Savivaldybės administracija užtikrina želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais ir želdiniais susijusių duomenų viešumą.
57. Savivaldybės administracija supažindina visuomenę su želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais.

XIII. TAISYKLIŲ KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS

58. Šių Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Kazlų Rūdos agentūros darbuotojai pagal savo kompetenciją.
59. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
60. Fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalą želdynų ir želdinių savininkų ir valdytojų želdynams ir želdiniams, teisėtiems interesams ar želdynams ir želdiniams, kaip aplinkos objektams, privalo visiškai ją atlyginti arba, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Šios Taisyklės paskelbiamos vietinėje spaudoje ir Kazlų Rūdos savivaldybės interneto tinklapyje.
62. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ar panaikinamos Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu.
63. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams vadovaujamasi patvirtintais naujos redakcijos teisės aktais.

 


 

>> Leidimas >> (Doc)

>> Prašymas >> (Doc)

 


 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA