KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Etikos taisyklės

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2008 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. P-120          

                                                                                                                                

KAZLŲ RŪDOS  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VEIKLOS ETIKOS TAISYKLĖS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Šių Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos etikos taisyklių (toliau tekste - Taisyklės) tikslas - apibrėžti veiklos ir elgesio principus, elgesio normas, kurių privalo laikytis visi  Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos (toliau tekste - Administracija) valstybės tarnautojai ir darbuotojai, įgyvendindami savo teises, vykdydami tarnybines pareigas.
2. Elgesio normų taikymo tikslas - kurti kūrybingą ir geranorišką darbo aplinką, ugdyti Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pagarbą bendradarbiams, interesantams ir kitiems asmenims, stiprinti visuomenės pasitikėjimą valstybinės valdžios institucijomis.
3. Taisyklės parengtos vadovaujantis:
3.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija;
3.2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu;
3.3. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis;
3.4. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu bei  kitais teisės aktais.
4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
4.1. Administracijos darbuotojas - Administracijos darbuotojas, dirbantis Administracijoje pagal darbo sutartį.
4.2. Administracijos valstybės tarnautojas - fizinis asmuo, einantis pareigas Administracijoje ir atliekantis viešojo administravimo veiklą.
4.3. Viešieji interesai - visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys Administracijoje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai.
4.4. Privatūs interesai - asmens, dirbančio Administracijoje (ar jo artimo giminaičio arba šeimos nario), asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams, atliekant tarnybines pareigas.
4.5. Interesų konfliktas - situacija, kai dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimus, privalo priimti sprendimus ar dalyvauti juos priimant arba įvykdant pavedimus, susijusius ir su jo privačiais interesais.
4.6. Korupcija - bet koks valstybės tarnautojo ar darbuotojo elgesys, neatitinkantis jam suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau arba kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
5. Šių Taisyklių nuostatos taikomos visiems Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

II. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VEIKLOS ETIKOS PRINCIPAI

6. Pagarba žmogui ir valstybei. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
6.1. gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų sprendimų reikalavimų, Administracijos darbo tvarkos taisyklių;
6.2. elgtis taip, kad visuomenė pasitikėtų viešuoju administravimu ir valstybės tarnautojais bei darbuotojais;
6.3. tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku vykdyti pavedamas užduotis, laikydamasis įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos etikos principų;
6.4. vykdyti savo pareigas, vadovaudamasis valstybės valdžios institucijų suformuotais tikslais ir kryptimis. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo elgtis politiškai neutraliai, nežlugdyti Administracijos sprendimų ar veiksmų;
6.5. vykdyti savo pareigas rūpestingai ir atsakingai, atsižvelgiant į visuomenės interesus.
7. Teisingumas. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
7.1. vienodai tarnauti visiems žmonėms, nepaisydami tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų;
7.2. būti teisingi nagrinėjant prašymus, skundus, pareiškimus, nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis galiomis;
7.3. naudoti savo tarnybos valandas efektyviai ir tik tarnybos tikslams.
8. Nesavanaudiškumas. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
8.1. tarnauti visuomenės interesams;
8.2. nesinaudoti Administracijos nuosavybe ne tarnybinei veiklai, taip pat nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
8.3. neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems ar draugams, vykdant tarnybines pareigas;
8.4. vadovautis savo veikloje visuomenės viešaisiais interesais, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto;
8.5. nesinaudoti tarnybine padėtimi ir nereikalauti kitų valstybės tarnautojų ar darbuotojų pagalbos siekiant naudos sau, savo šeimai, artimiesiems ar draugams.
9. Padorumas. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
9.1. elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkami, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą;
9.2. būti lojalūs ir paslaugūs visuomenei, kuriai tarnauja, taip pat savo vadovybei, kolegoms ir pavaldiniams;
9.3. naudotis jiems suteiktomis galiomis ginant visuomenės interesus.
10. Nešališkumas. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
10.1. būti objektyvūs ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo, priimant sprendimus;
10.2. elgtis nešališkai, skirti tinkamą dėmesį žmonių teisėms, vykdant savo pareigas;
10.3. elgtis teisėtai ir savo įgaliojimus naudoti nešališkai priimant sprendimus;
10.4. nesinaudoti kitų žmonių klaidomis ar nežinojimu;
10.5. išklausyti ir pateikti tokią informaciją, kuri padėtų asmeniui priimti tinkamiausią sprendimą.
11. Atsakomybė. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
11.1. asmeniškai atsakyti už savo priimtus sprendimus ir atliktus darbus;
11.2. įstaigos vadovo reikalavimu atsiskaityti už savo tarnybinę veiklą;
11.3. atsakyti už informacijos, dokumentų naudojimą pagal paskirtį ir konfidencialumą.
12. Viešumas. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
12.1. užtikrinti priimamų sprendimų ir veiksmų viešumą, pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;
12.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti reikiamą informaciją kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, visuomenei. Informacija ribojama tik tada, kai būtina apsaugoti visuomenės interesus arba tai nustato teisės aktai;
12.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikti oficialią informaciją, kuri nėra ribojama ar konfidenciali.
13. Pavyzdingumas. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
13.1. būti nepriekaištingos reputacijos, laikytis profesinės etikos ir moralės principų;
13.2. būti mandagūs, malonūs, paslaugūs ir tvarkingi;
13.3. savo pareigas atlikti laiku, efektyviai, atidžiai ir profesionaliai;
13.4. būti tolerantiški, pagarbiai elgtis su kitais valstybės tarnautojais, kitais žmonėmis;
13.5 bendrauti su aptarnaujamais asmenimis mandagiai ir dalykiškai, visose situacijose išlikti santūrūs ir dalykiški;
13.6. visose situacijose veikti profesionaliai ir humaniškai, teikti tą informaciją, pagalbą ar paslaugą, kuri yra būtina, bet kartu gebėti teisingai ir taktiškai atmesti neteisėtus prašymus;
13.7. suteikti žmonėms informaciją apie jų teises, pareigas, galimybes ir galimus padarinius, nedarydami įtakos žmogaus apsisprendimui ir jo interesams;
13.8. konfliktinėmis aplinkybėmis elgtis objektyviai ir nešališkai, išklausyti abiejų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;
13.9. pripažinti savo klaidas ir jas taisyti arba siūlyti taisyti.
14. Konfidencialumas. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai supranta darbo metu gautos informacijos vertę ir neatskleidžia jos be atitinkamo leidimo arba įgaliojimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai, kiti norminiai teisės aktai arba profesiniai įsipareigojimai. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
14.1. dokumentuose ir magnetinėse laikmenose saugomos Administracijos informacijos nenaudoti savo šeimos narių, kitų asmenų, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti;
14.2. Administracijos dokumentai negali būti pateikti tretiesiems asmenims be teisinio pagrindo.
15. Kompetencija ir profesionalumas. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai taiko žinias, įgūdžius ir patirtį, reikalingus pareigybių aprašymuose nustatytoms funkcijoms atlikti. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
15.1. nuolat kelti profesinę kvalifikaciją, gerinti atliekamo darbo kokybę ir efektyvumą;
15.2. siekti kompetentingo ir sąžiningo specialisto reputacijos;
15.3. būti gerai susipažinę su įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Administracijos veiklą;
15.4. mokėti bendrauti su žmonėmis ir palaikyti gerus, dalykinius ryšius su kitais Administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais. 

III. ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VEIKLA

16. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo pareigas, privalo vadovautis šiomis nuostatomis:
16.1.elgtis taip, kad savo veiksmais ar elgesiu nežemintų ir nediskredituotų Administracijos tarnautojo ar darbuotojo vardo;
16.2.būti teisingais, nešališkais, užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų ne tik teisėti, bet ir objektyvūs, be savanaudiškų paskatų;
16.3.vengti veiksmų ar neveikimo, kurie kenktų Administracijos, valstybės tarnautojų ir darbuotojų autoritetui, juos kompromituotų;
16.4.nepasiduoti valdžios ir valdymo institucijų, pareigūnų, visuomenės informavimo priemonių, visuomenės bei atskirų piliečių ir kitų asmenų neteisėtai veiklai;
16.5.tobulinti savo kalbos ir elgesio kultūrą;
16.6.vengti elgesio, kuris gali būti suprastas kaip reikalavimas duoti kyšį ar kitaip atsilyginti bei informuoti tiesioginį vadovą apie daromą neteisėtą veiklą;
16.7. skatinti asmenų iniciatyvą įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones;
16.8.susidūrę su piktnaudžiavimu pareigomis, kyšininkavimu ir kitais korupcijos faktais, valstybės tarnautojai ar darbuotojai negali elgtis taip, jog būtų akivaizdu, jog jie tiesiogiai ar netiesiogiai toleruoja ar net skatina piktnaudžiavimą ir kitas korupcijos apraiškas. Laikoma, kad valstybės tarnautojai ar darbuotojai pažeidžia šias Taisykles ir savo neveikimu skatina piktnaudžiavimus ir korupciją, jei nustatyta tvarka nepraneša apie faktus, kurie sąžiningo asmens požiūriu gali sukelti pagrįstus įtarimus piktnaudžiavimu, kyšininkavimu ir korupcija;
16.9. naudoti tarnybinį valstybės tarnautojo arba darbuotojo pažymėjimą tik teisės aktų nustatyta tvarka vykdant tarnybines pareigas;
16.10.priimti sprendimus, susijusius su tarnybine veikla (įskaitant paskyrimus į pareigas, sprendimus dėl konkursų laimėtojų, rekomendacijas skirti Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams apdovanojimus ir priedus ir kt.), tik vadovaujantis asmenų tarnybinės veiklos pranašumais ir nuopelnais;
16.11.deklaruoti savo privačius interesus, susijusius su asmeniniais įsipareigojimais, ir spręsti visus kylančius konfliktus taip, kad būtų apginti viešieji interesai;
16.12.nepiktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais, nevartoti narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų;
16.13. būti tvarkingi, dėvėti švarią, dalykinio stiliaus aprangą.
16.14. ne tarnybos metu elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas.
16.15.tais atvejais, kai valstybės tarnautojų ar darbuotojų elgesys yra nereguliuojamas šių Taisyklių nuostatomis, jie privalo laikytis Administracijos praktikoje susiformavusių tradicijų nuostatų, kurių turinys atitinka bendrus etikos ir moralės principus.

IV. ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI

17.Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami pasitikėjimu, sąžiningumu, tolerancija ir taktiškumu.
18.Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:
18.1.laikytis savitarpio pasitikėjimo ir geranoriškumo principų;
18.2.sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;
19.Darbo metu kilę valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarpusavio nesutarimai turi būti išsprendžiami abipusėmis pastangomis,  į tiesioginį vadovą kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20.Laikytis šių Taisyklių reikalavimų - Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareiga ir garbės reikalas.
21.Bet kuris asmuo gali pateikti raštišką skundą dėl pažeidusio Taisykles Administracijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo Kazlų Rūdos  savivaldybės administracijos etikos komisijai (toliau tekste - Komisija). Komisija, gavusi skundą, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas pažeidė Taisykles, nagrinėja jį ir priima atitinkamą sprendimą. Visais atvejais, priėmus skundą, per 3 darbo dienas, Komisija informuoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją apie įtariamą (galimą) Taisyklių pažeidimą ir praneša jam Komisijos posėdžio datą.
22.Komisijos posėdžiai vyksta, skundai nagrinėjami Komisijos reglamente nustatyta tvarka.

______________________

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA