KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Išnuomojamos patalpos
NUOLATINĖ TURTO NUOMOS KONKURSO KOMISIJA
 

Komisijos pirmininkas – Arūnas Žemaitis, Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Komisijos nariai:

  • Vida Kazlauskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė;
  • Rasa Kašinskaitė, Juridinio skyriaus vedėja;
  • Atitinkamos seniūnijos seniūnas (pagal turto buvimo vietą).

 


 

 

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2011 m. kovo 15 d.
sprendimu Nr. TS 42-1179


SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Šis Aprašas reglamentuoja Kazlų Rūdos savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus gyvenamąsias patalpas) (toliau – turtas) valdytojo pareigas, turto nuomos, nuomos konkursų organizavimo tvarką ir sąlygas ir pagrindinius šio turto nuomos sutarties sudarymo reikalavimus.
2.Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.
3.Sprendimus dėl turto nuomos priima Savivaldybės taryba.
4.Sprendimus dėl turto, kurį patikėjimo teise valdo Savivaldybės įstaigos ir organizacijos, nuomos priima ir konkursus organizuoja šio turto valdytojai, vadovaudamiesi šiuo aprašu.
5.Nuompinigiai už turto nuomą skaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro bendru įsakymu patvirtintomis Nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklėmis.
6.Nuompinigiai, gauti pagal savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis, pervedami:
6.1.už turtą, kurį išnuomoja (nuomoja) Savivaldybė, – į Savivaldybės biudžetą ir panaudojami Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti;
6.2.už turtą, kurį patikėjimo teise valdo ir nuomoja Savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos, – į jų sąskaitas ir įstatymų nustatyta tvarka naudojami šių organizacijų ir įstaigų veiklai finansuoti ar ilgalaikio materialiojo turto priežiūrai ir remontui;
7.Sudarius materialiojo turto nuomos sutartį ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui, nuomininkas per 15 kalendorinių dienų privalo raštu kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyrių dėl žemės sklypo, jei jis priskirtas nuomojamam pastatui arba statiniui (kai išnuomojamas visas pastatas), nuomos sutarties sudarymo, nurodydamas, kad, pasibaigus pastatų, statinių ar įrenginių nuomos terminui, pasibaigia ir žemės sklypo nuomos sutarties terminas. Šis terminas nurodomas ir žemės sklypo nuomos sutartyje.
8.Trumpalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu, jeigu tuo siekiama užtikrinti efektyvią ilgalaikio materialiojo turto nuomą. Prieš skelbiant konkursą, trumpalaikio materialiojo turto, išnuomojamo kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu, nuompinigių dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro bendru įsakymu patvirtintomis Nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklėmis.
9.Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Išimties tvarka Savivaldybės taryba gali nustatyti ilgesnį terminą.
10.Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą gali būti atlyginama tik atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu.
11. Nuomininkui draudžiama be turto valdytojo (nuomotojo) rašytiniosutikimo:
11.1.perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties, įkeisti išsinuomotą turtą, perduoti jį kaip turtinį įnašą ar kitaip jį suvaržyti;
11.2.subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis;
11.3.atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą) pritaikant turtą savo veiklai.
12.Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius (procentais nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos sutartyje už kiekvieną pavėluotą dieną).
13.Sprendimus dėl turto nuomos sutarčių termino pratęsimo, nuompinigių dydžio sumažinimo ar padidinimo, atsižvelgus į išnuomojamo turto paklausą, priima turto valdytojas (nuomotojas).
14.Pasibaigus nuomos sutarties terminui arba nutraukus nuomos sutartį prieš terminą turtas grąžinamas nuomotojui pagal aktą.


II. TURTO NUOMA KONKURSO BŪDU

15.Savivaldybės materialusis turtas išnuomojamas viešo arba uždaro konkurso būdu, išskyrus atvejus, kuriais materialusis turtas išnuomojamas ne konkurso būdu.
16.Savivaldybės turtas uždaro konkurso būdu išnuomojamas šiems subjektams:
16.1.nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms socialinėje srityje ir atstovaujančioms neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių, vaikų ir socialinės rizikos grupėms priklausančių asmenų interesus (Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus teikimu), taip pat įmonėms, kuriose dirba ne mažiau kaip 50 proc. riboto darbingumo asmenų (Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus teikimu);
16.2.tradicinėms Lietuvos religinėms bendruomenėms ir bendrijoms;
16.3.ūkininkams, kooperatinėms ir žemės ūkio bendrovėms, kitiems žemės ūkio subjektams savos gamybos žemės ūkio produkcijai realizuoti (ūkininkų ar kitų žemės ūkio produkcijos gamintojų visuomeninių organizacijų siūlymu).


III. TURTO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

17.Turto nuomos konkursui organizuoti ir vykdyti turto valdytojas sudaro nuolatinę arba laikinąją turto nuomos konkurso komisiją (toliau – Komisija).
18.Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 5 asmenų, kurie turi būti nešališki. Komisijos narys neturi teisės balsuoti, jeigu jis su konkurse dalyvaujančių įmonių savininkais, vadovais, įstaigų ir organizacijų vadovais susijęs šeimos ar giminystės ryšiais.
19.Turto nuomos konkursas skelbiamas vietiniame laikraštyje ir Kazlų Rūdos savivaldybės interneto puslapyje.
20.Jeigu du kartus paskelbus turto nuomos konkursą neužsiregistruoja nė vienas konkurso dalyvis, skelbiant to paties turto nuomos konkursą trečią kartą, Komisija turi teisę pradinį nuompinigių dydį sumažinti ne daugiau kaip 30 procentų. Skelbiant konkursą ketvirtą ir daugiau kartų, pradinį nuompinigių dydį Komisijos siūlymu nustato sprendimą išnuomoti turtą priimantis turto valdytojas.
21.Komisija, šios Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka skelbdama turto nuomos konkursą, nurodo:
21.1.paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminą – ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje ir Kazlų Rūdos savivaldybės interneto puslapyje;
21.2.turto buvimo vietą (adresą);
21.3.turto naudojimo paskirtį;
21.4.pradinį nuompinigių dydį ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas;
21.5.turto nuomos sutarties trukmę (terminą);
21.6.paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vietą (tikslų adresą, kabineto numerį, komisijos nario arba turto valdytojo įgalioto atstovo vardą ir pavardę);
21.7.adresą, telefono numerį, kuriuo galima gauti papildomą informaciją apie nuomojamą turtą;
21.8.komisijos posėdžio turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti vietą, datą ir tikslų laiką;
21.9.banką ir sąskaitos numerį, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui; tuo atveju, kai konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodomas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiu su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas.
22.Turto nuomos konkurso organizavimo tiesiogines išlaidas padengia turto nuomotojas.
23.Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia nurodytam komisijos nariui arba turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
23.1.paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, banko sąskaitos numeris ir banko kodas;
23.2.siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
23.3.juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu; konkurse dalyvaujantys ūkininkai privalo pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją;
23.4.banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui be PVM.
24.Komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys arba turto valdytojo įgaliotas asmuo:
24.1.registruoja konkurso dalyvius turto nuomos konkurso duomenų registracijos knygoje –įrašo konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką (minutės tikslumu);
24.2.išduoda konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minutės tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas;
24.3.užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos eilės numerį;
24.4.pasirašytinai supažindina konkurso dalyvius su šiuo Aprašu.
25.Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti turi įvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės dalyvių registracijos dienos, nurodytos spaudoje.
26.Dalyvauti turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai; konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos bei asmens dokumentą.
27.Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems konkurso dalyviams arba jų atstovams įsitikinti, kad vokai, kuriose įdėtos paraiškos dalyvauti konkurse, nepažeisti; tik tada atplėšia vokus, nepažeisdamas užklijavimo juostos; paskui jis skelbia konkurso dalyvių siūlomus nuompinigių dydžius; paskelbti nuompinigių dydžiai ir juos pasiūlę konkurso dalyviai įrašomi protokole; pirmuoju įrašomas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuompinigių sumą.
28.Pateikę turto nuomos konkurso dokumentus potencialūs nuomininkai nepripažįstami šio konkurso dalyviais, jeigu:
28.1.trūksta nors vieno23 punkte nurodyto dokumento;
28.2.sumokėtas pradinis įnašas yra mažesnis už privalomąjį;
28.3.pradinis įnašas pervestas ne į nurodytąją sąskaitą;
28.4.paraiškoje dalyvauti turto nuomos konkurse nenurodytas potencialus nuomininko vardas ir pavardė (arba pavadinimas, jeigu konkurse dalyvauja juridinis asmuo), nenurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis, nėra parašo ar kitų privalomų rekvizitų;
28.5.siūlomas nuompinigių dydis yra mažesnis už pradinį nuompinigių dydį, nurodytą skelbime;
28.6.potencialus nuomininkas pateikia daugiau kaip vieną paraišką, neatšaukęs ankstesniosios;
28.7.komisija gavo raštišką informaciją apie konkurso dalyvio nepatikimumą ir nemokumą.
29.Turto nuomos konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą; jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas turto nuomos konkurso duomenų registracijos knygoje.
30.Turto nuomos konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį per 3 darbo dienas pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai; komisijos nariai, nesutinkantys su konkurso rezultatais, savo atskirąją nuomonę gali įrašyti protokole; prie protokolo pridedama konkurso skelbimo spaudoje iškarpa, nurodoma data ir leidinio pavadinimas; kiekvienas konkurso dalyvis arba jo atstovas turi teisę nuo protokolo pasirašymo dienos susipažinti su protokolu.
31.Turto nuomos konkurso laimėtojas, neatvykęs į komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos: jam išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas laikas, kada bus pasirašoma nuomos sutartis; konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, privalo apie tai informuoti komisiją, laikydamasis šio aprašo 36 punkte nurodyto termino; konkurso dalyviai, neatvykę į konkursą, apie jo rezultatus informuojami raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.
32.Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse nustatytąja tvarka užsiregistravo tik vienas konkurso dalyvis, pasiūlęs nuompinigių ne mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, jis laikomas konkurso laimėtoju.
33.Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ar buvo pateikti ne visi šiose taisyklėse nurodyti dokumentai, konkursas skelbiamas neįvykęs.
34.Pradinis turto nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius.
35.Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas per 7 kalendorines dienas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą banke. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas laimėtoju, per šių taisyklių 36 punkte nustatytą terminą nesudaro nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.
36.Turto nuomos subjektas arba jo įgaliotas asmuo ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas asmuo ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį; ji sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.
37.Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.
38.Turto nuomos subjektas arba jo įgaliotas atstovas, pasirašęs nuomos sutartį, privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų perduoti turto nuomos konkurso laimėtojui arba jo įgaliotam atstovui nuomojamą turtą pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą.
39.Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą turtą; jis gali dalyvauti privatizuojant šį turtą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka.
40.Nuomos sutartyje privaloma nurodyti:
40.1.turto nuomos terminą;
40.2.pagrindinę tikslinę turto naudojimo paskirtį;
40.3.turto nuomos mokesčio dydį ir mokėjimo terminus;
40.4.kitus su nuomojamo turto naudojimu ir turto grąžinimu, pasibaigus turto nuomos sutarčiai, susijusius nuomotojo ir nuomininko įsipareigojimus;
40.5.atsakomybę už turto nuomos sutarties pažeidimus;
40.6.turto nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą sąlygas, tarp jų ir nuomotojo reikalavimu, kai išnuomojamas turtas reikalingas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.
41.Nuomininkas įpareigojamas:
41.1.einamąjį turto remontą atlikti kas 5 metai;
41.2.nuomos sutartį įregistruoti valstybės įmonės Registrų centre;
41.3.apdrausti nuomojamą turtą (išskyrus nuomojamą turtą keletui valandų per savaitę ar trumpalaikiams renginiams).
Šios sąlygos įrašomos į nuomos sutartį.
42.Nuomos konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

IV. TURTO NUOMA NE KONKURSO BŪDU

43.Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos ne konkurso būdu tvarkos aprašas (toliau vadinama - Aprašas) nustato savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos ne konkurso būdu tvarką ir sąlygas.
44. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas ne konkurso būdu laikantis šių nuostatų:
44.1.Savivaldybės turto valdytojų (toliau vadinama - turto valdytojai) sprendimais savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas, kurio nuomos trukmė negali būti ilgesnė kaip 30 dienų per kalendorinius metus, išnuomojamas:
44.1.1.trumpalaikiams neatidėliotiniems darbams (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai),
44.1.2. trumpalaikiams renginiams organizuoti (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, konferencijoms, seminarams, šventėms, kultūros renginiams);
44.2.Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas, jeigu jo laikinai nereikia tiesioginėms funkcijoms įgyvendinti.
45.Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys išsinuomoti turtą trumpalaikiams neatidėliotiniems darbams (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai) ar trumpalaikiams renginiams organizuoti (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, konferencijoms, šventėms, kultūros renginiams,), pateikia turto valdytojui paraišką, kurioje turi būti nurodyta:
45.1.fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris;
45.2.siūlomas nuompinigių dydis;
45.3.turto naudojimo paskirtis (tikslas).
46.Turto valdytojas įvertina siūlomą asmenų nuompinigių dydį ir, jeigu jis nėra mažesnis už turto valdytojo pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro bendru įsakymu patvirtintas Nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisykles apskaičiuotą nuompinigių dydį, priima sprendimą išnuomoti turtą.
47.Jeigu turto valdytojas atsisako išnuomoti turtą, asmuo apie tai informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo paraiškos pateikimo, nurodant atsisakymo priežastis.
48.Turto valdytojas, išnuomodamas turtą trumpalaikiams neatidėliotiniems darbams (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai), ir asmuo sprendimo išnuomoti turtą priėmimo dieną pasirašo savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį (ji sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir laikantis valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyzdinės sutarties formos) ir savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą.
49.Turto valdytojas, išnuomodamas turtą trumpalaikiams renginiams organizuoti (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, konferencijoms, šventėms, kultūros renginiams), ir asmuo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pasirašo savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį (ji sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir laikantis valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyzdinės sutarties formos); pasirašius nuomos sutartį, turto valdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas iki renginio pradžios perduoti asmeniui nuomojamą turtą pagal savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą.

 


 

 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA