KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Centralizuotas vidaus audito skyrius

Centralizuoto vidaus audito skyrius, tel.: (8 343) 25 622, el. p. auditas@kazluruda.lt

V. Bakelienė, vedėja

Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojų funkcijos >>


 

Skyriaus tikslai – padėti didinti Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

Skyriaus uždaviniai:

 • tikrinti ir vertinti, ar Savivaldybės administracijoje, Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
 • teikti Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose subjektuose.

Skyriaus funkcijos:

 • tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
 • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
 • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei Savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 • asignavimų valdytojų finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
 • turto apskaitą ir apsaugą;
 • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus.
 • rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių  asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
 • analizuoja  Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių  asmenų veiklos trūkumus, dėl kurių buvo priimtas nepalankus teismo  sprendimas,  ir  siūlo  Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių  asmenų vadovams imtis  priemonių  šiems  trūkumams  pašalinti,  taip  pat,  esant pagrindui,  siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
 • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • atlieka pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
 • rengia Skyriaus strateginius ir metinius veiklos planus;
 • organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir nustatyta tvarka perdavimą į archyvą;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.
 • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolės procedūras
 • Skyriaus vedėjas,  be  Lietuvos  Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme nustatytų  pagrindinių  funkcijų, vadovaudamasis  vidaus   audito nepriklausomumo principu:
 • organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • pagal  Skyriui priskirtą kompetenciją atstovauja Savivaldybės administracijai kitose  institucijose, įstaigose ir organizacijose;
 • palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies institucijomis,  įstaigomis bei organizacijomis;
 • stebėtojo teisėmis dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės administracijos pasitarimuose, Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą, rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo, vidaus auditorių pareigybių aprašymų projektus, teikia pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • pagal suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi Skyriaus veiklos planą organizuoja Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;
 • vertina  Skyriaus vidaus auditorių tarnybinę veiklą, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vidaus auditorių skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
 • prižiūri  Skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir  įvertina jų darbo  dokumentų  ir  vidaus  audito ataskaitos kokybę;
 • rengia Skyriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms, Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat Savivaldybės tarybai jos prašymu.
 • Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, Savivaldybei pavaldžiais ir jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.
 • Skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti,  neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 


 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA