KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Finansų skyrius

Finansų skyrius, tel. (8 343) 68 620, el. p. finansai@kazluruda.lt

V. Makaveckienė, vedėja
G. Stankevičienė, vyriausioji specialistė
J. Ruseckienė, 
vyriausioji specialistė
J. Bisikirskė vyriausioji specialistė

Finansų skyriaus darbuotojų funkcijos >>

 


 

Skyriaus uždaviniai:

 • rengti savivaldybės biudžeto projektą;
 • dalyvauti savivaldybės biudžeto vykdymo procese;
 • tvarkyti biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
 • vykdyti savivaldybės skolinimosi procedūras nustatytų skolinimosi limitų ribose;
 • vykdyti savivaldybės finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras.

Skyriaus funkcijos:

 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
 • kaupia ir sistemina informaciją, reikalingą savivaldybės finansinei politikai įgyvendinti;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
 • diegia pažangias biudžeto sudarymo formas – programinį biudžetą. Bendradarbiauja su Administracijos padaliniais rengiant programas. Sudaro programų finansavimo planus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • analizuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Administracijos padalinių pateiktus lėšų poreikius valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ir valstybės investicijų programai įgyvendinti, paskirsto mokinio krepšelio lėšas švietimo įstaigoms bei šias lėšas apskaičiuoja savivaldybės biudžeto projekte;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, asignavimų valdytojų lėšų poreikio skaičiavimais ir Administracijos padalinių parengtomis programomis bei joms įgyvendinti lėšų poreikio skaičiavimais, rengia Savivaldybės biudžeto projektą, kurį teikia Administracijos direktoriui;
 • ruošia Savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo ketvirčiais suskirstytą planą (išlaidų sąrašą) pagal asignavimų valdytojus, valstybės funkcijas bei išlaidų ekonominę klasifikaciją ir teikia tvirtinti Administracijos direktoriui;
 • parengia ir pristato Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės biudžetą ir jo priedus;
 • pagal asignavimų valdytojų pateiktą informaciją apie pareigybes ir darbo užmokesčio vykdymą ruošia ir teikia Finansų ministerijai ataskaitas Finansų ministro nustatyta tvarka;
 • kontroliuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo vykdymą;
 • analizuoja asignavimų valdytojų pateiktus pranešimus apie asignavimų keitimą, atlieka asignavimų keitimo operacijas biudžeto apskaitos programoje „FinISA“;
 • kontroliuoja savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl viršplaninių biudžeto pajamų paskirstymo;
 • kontroliuoja savivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymą, teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl netekusių tikslinės paskirties asignavimų paskirstymo, dėl biudžete patvirtintų asignavimų mažinimo, nevykdant pajamų plano;
 • užtikrinant nenutrūkstamą Skyriaus procedūrų eigą rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • analizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymus mokesčių lengvatų suteikimo bei kitais klausimais ir, vadovaudamasis galiojančiais norminiais teisės aktais, ruošia atsakymus bei Savivaldybės tarybos sprendimų projektus tais klausimais;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • rengia ataskaitų rinkinius – biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius, savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir, vadovaudamasis Finansų ministro įsakymu nustatyta tvarka, teikia juos Finansų ministerijai;
 • teikia finansinės atskaitomybės duomenis į Finansų ministerijos administruojamą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą;
 • rengia informaciją savivaldybės biudžeto bei kitais Skyriui priskirtais klausimais įvairioms ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms;
 • vykdo savivaldybės skolinimosi ir įsiskolinimų grąžinimo procedūras;
 • organizuoja Skyriui priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą;
 • ruošia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus veiklos metinę ataskaitą bei planus ateinantiems metams;
 • organizuoja ir įgyvendina pažangių informacinių technologijų diegimą Skyriaus darbe;
 • kontroliuoja asignavimų valdytojų sąmatų vykdymą pagal finansavimo šaltinius ir ekonominę klasifikaciją;
 • rengia mokėjimo nurodymus asignavimų valdytojams jų programoms finansuoti;
 • kontroliuoja lėšų įplaukas į Savivaldybės biudžeto sąskaitas;
 • kaupia duomenis apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų gautinas ir mokėtinas sumas, juos analizuoja ir informaciją teikia Administracijos direktoriui;
 • viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;
 • pagal švietimo įstaigų vadovų pateiktas žinias kontroliuoja pedagoginių darbuotojų tarifikacijų sąrašus;
 • rengia viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklės ataskaitą;
 • vykdo asignavimų pagal programas ir programų priemones apskaitą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją konsultuoja iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų darbuotojus finansinės atskaitomybės, biudžeto išlaidų sąmatų sudarymo ir vykdymo klausimais;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • konsultuoja Savivaldybės veiklos plano programų koordinatorius programų sudarymo klausimais;
 • vykdo Valstybinės mokesčių inspekcijos ir viešojo sektoriaus subjektų pateiktos informacijos, reikalingos savivaldybės iždo apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti, tikrinimą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • iki nustatyto termino formuoja, tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas bylas pagal bylų dokumentacijos planą.
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas, statistinius ir kitus reikalingus duomenis institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • Skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius įstaigos vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 


 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA