KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)

Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius), tel. (8 343) 68 630, el. p. tbk@kazluruda.lt

L. Urbštienė, vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

 


 
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)  – LORETA URBŠTIENĖ

Pareigybės paskirtis – Savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) pareigybės paskirtis koordinuoti Savivaldybėje teikiamas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams/rūpintojams).

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Valstybės tarnybos įstatyme;
 • atitikti specialiuosius reikalavimus:
  • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš studijų krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą.
  • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
  • mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir/ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
 • priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus/informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
 • nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
 • teikia sprendimų, įsakymų projektus dėl vaiko gerovės organizavimo ir įgyvendinimo Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su įstaigų ir organizacijų vadovais ar specialistais, Atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais Planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
 • vertina ir teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas dirbant bendrą darbą su vaiku ir šeima, siūlymus dėl pagalbos priemonių teikimo, tobulinimo, plėtros vaikui ir šeimai, specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje, kompetencijos tobulinimo;
 • organizuoja Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės, Bendro darbo su šeimomis, Šeimos politikos stiprinimo komisijos posėdžius;
 • atlieka Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės, Bendro darbo su šeimomis, Šeimos politikos stiprinimo komisijos pirmininko funkcijas;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo ir kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA